Ως τις 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις «Πόθεν έσχες»

7 Σεπτεμβρίου 2015

 

Υπενθυμίζεται στα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ η υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) για την υποβολή πλήρων δηλώσεων «Πόθεν έσχες».

Η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος είναι τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Εν προκειμένω, εφόσον η προθεσμία για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έληξε στις 31 Αυγούστου 2015, οι δηλώσεις «Πόθεν έσχες» πρέπει να κατατεθούν το αργότερο ως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Η δήλωση πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Γ’ Μονάδα (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, τκ 11853, τηλ. 210-3401925, 943, 951). Έντυπα διατίθενται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr.

Για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

2. Η αρχική δήλωση (δηλαδή αυτή που γίνεται για πρώτη φορά) περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
3. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους. Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστά ο καθένας τη δήλωση «πόθεν έσχες».

4. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφισταμένου, στη δήλωση περιλαμβάνεται το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση  εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Η δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου για το προηγούμενο έτος και αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2014 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων.

5. Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσής τους στις Ενώσεις τους και στην ΠΟΕΣΥ.
6. Σημειώνεται ότι η δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» διατηρείται για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων, εκτός και αν συνεχίζουν να προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.

 

 

Facebook Twitter