Οδηγίες για τις εκλογές

4 Ιουνίου 2004
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού και του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας θα γίνουν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2004 από 10 π.μ. έως 3 μ.μ. με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ειδικότερα στο άρθρο 12 ν. 1264/82, άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ορίζεται.

2. Δεδομένου ότι υπάρχουν ξεχωριστοί συνδυασμοί και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, η ψηφοφορία θα γίνει με δύο ξεχωριστές κάλπες. Μια για το Δ. Σ. και την Εξ. Ε. και μια για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας. Τα ψηφοδέλτια θα είναι λευκά με τα ονόματα των υποψηφίων και τον τίτλο του συνδυασμού. Οι φάκελοι θα είναι επίσης λευκοί αλλά ξεχωριστοί για κάθε όργανο. Θα αναγράφουν δε, αναλόγως για ποιο όργανο προορίζονται. “Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή”, “Για τα λοιπά όργανα”.
3. Ψηφίζουν μόνον τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το τέλος του 2003) και με την επίδειξη του Δελτίου Αναγνώρισης της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, του Δ.Α.Τ. ή διαβατηρίου. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως πριν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα να ενημερώνονται από την Γραμματεία και να τακτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
4. Κάθε συνδυασμός και ο ανεξάρτητος υποψήφιος έχουν δικαίωμα να εκπροσωπηθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας και την διαλογή με έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα δηλωθεί στην Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως από τον επικεφαλής του συνδυασμού.
5. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψηφίους για κάθε όργανο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο για κάθε όργανο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός για κάθε όργανο.
6. Συνδυασμός που το ψηφοδέλτιό του περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τον αριθμό αυτών που εκλέγει, εκλέγει τόσους μόνο, όσοι και οι υποψήφιοί του.
7. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων ίσο και μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο.
8. Οι μη εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται κατά την σειρά των σταυρών προτιμήσεώς τους, αναπληρωματικοί των εκλεγέντων του συνδυασμού στον οποίο ανήκουν.
9. Εκλογικό μέτρο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι το πηλίκο της διαίρεσης (παραλειπομένου του κλάσματος όσο και αν αυτό) του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του οργάνου, δηλαδή δια του 9 και 3 αντιστοίχως.
Για παράδειγμα.
Ψηφίσαντες 188 Έγκυρα ψηφοδέλτια 182 Λευκά 2 Άκυρα 4
Εκλογικό μέτρο. Για Δ.Σ. 182:9=20 και 2/9. Εκλ. μέτρο 20
Για την Εξ.Ε. 182:3=60 και 2/3 Εκλ. μέτρο 60
10. Κατά την πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψηφίους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο κάθε οργάνου στον αριθμό των ψήφων που έλαβε για κάθε όργανο.
Κατά την δεύτερη κατανομή οι έδρες που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του 1/3 και πλησιάζει προς το εκλογικό μέτρο.
Κατά την τρίτη κατανομή οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την δεύτερη κατανομή κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην τρίτη κατανομή συμμετέχει και συνδυασμός που δεν έλαβε έδρα από την πρώτη κατανομή, με το σύνολο των ψήφων που έλαβε, το οποίο θεωρείται υπόλοιπο.
Για παράδειγμα.
Ψηφίσαντες 188 Έγκυρα ψηφοδέλτια 182 Λευκά 2 Άκυρα 4 Εκλ. μέτρο 20
Έστω συνδυασμός Α 46ψ. Β 69ψ. Γ19ψ. Δ. 29 Ε. 19 Έδρες 9
Από την πρώτη κατανομή
Α = 46:20 =2 υπόλ. 6 Εκλέγει 2 έδρες και έχει υπόλοιπο 6 ψήφων
Β = 69:20 =3 υπόλ. 9 Εκλέγει 3 έδρες και έχει υπόλοιπο 9 ψήφων
Γ = 19 Δεν εκλέγει καμία έδρα και έχει υπόλοιπο 19
Δ = 29:20=1 υπόλ. 9 Εκλέγει μία έδρα και έχει υπόλοιπο 9 ψήφων
Ε = 19 Δεν εκλέγει καμία έδρα και έχει υπόλοιπο 19
Από την δεύτερη κατανομή Αδιάθετες έδρες 3
Ο Α δεν εκλέγει καμία έδρα διότι το υπόλοιπό του (6) είναι μικρότερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου (20).
Ο Β εκλέγει μία έδρα διότι το υπόλοιπό του είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου.
Ο Δ εκλέγει μία έδρα διότι το υπόλοιπό του είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου.
Ο Γ και ο Ε δεν εκλέγουν καμία έδρα διότι δεν είχαν εκλέξει έδρα κατά την πρώτη κατανομή.
Από την τρίτη κατανομή Αδιάθετη έδρα 1
Συμμετέχουν ο Α ο Γ και ο Ε διότι ο Β και ο Δ εξάντλησαν τις ψήφους τους με την δεύτερη κατανομή. Μεγαλύτερο υπόλοιπο έχουν ο Γ (19) και ο Ε (19). Επειδή όμως η έδρα είναι μία, θα γίνει μεταξύ τους κλήρωση.
Τελικά αποτελέσματα: Α: 2 έδρες, Β: 4 έδρες (3 + 1), Δ: 2 έδρες (1+1), Γ και Ε: 1 έδρα, η οποία θα κατακυρωθεί στον ένα από τους δύο συνδυασμούς με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Εφορευτική Έδρα.
11. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των μελών του οργάνου.
Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν έχει δικαίωμα να βάλει:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 9 σταυρούς.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας μέχρι 5 σταυρούς.
Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς, εάν αφορά τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας είναι άκυρο. Αν αφορά άλλο όργανο, θεωρείται υπέρ του συνδυασμού, αλλά οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.
12. Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνο για να βρεθεί ο αριθμός των ψηφισάντων. Δεν υπολογίζονται όμως στην εξεύρεση του εκλογικού μέτρου. Σε κάθε περίπτωση η κρίση περί της ακυρότητας ή μη ενός ψηφοδελτίου ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.
Εάν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια αυτά είναι άκυρα.
Facebook Twitter