Οδηγία ΕΣΡ για την κάλυψη των εκλογών

25 Σεπτεμβρίου 2006

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 
 
ΟΔΗΓΙΑ
Αριθ. 3 / 05.09.2006
 
Σήμερα ημέρα Τρίτη 5η Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 10:00πμ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Νέστωρ Κουράκης.

 Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των κοινοτικών, δημοτικών και
νομαρχιακών εκλογών της 15ης και 22ας Οκτωβρίου 2006
 
 
 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.
2. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
3. Τα άρθρα 3 παρ. 22 και 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση της πολυφωνίας.
4. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 εδ. ε’ ν. 1866/1989 («Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», ΦΕΚ Α’ 222/6.10.1989), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 22 του ν. 2328/1995 («Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 159/3.8.1995).
6. Το άρθρο 42 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.351/2003) και το Νομαρχιακό Κώδικα που αφορούν στην κατάθεση των υποψηφιοτήτων και στις προθεσμίες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των εκλογών, όπου ορίζεται και η διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την εκλογή των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις τριάντα (30) ημέρες.
7. Tο άρθρο 3 παρ. 9 εδ. ε’ του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο απαγορεύεται η διαφήμιση προσώπων, δηλαδή υποψηφίων κοινοτικών, δημοτικών ή νομαρχιακών συμβούλων, υποψηφίων προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων ή νομαρχών και προέδρων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
8. Το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο δ’ του Π.Δ. 100/2000, κατά το οποίο απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.
9. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή υποδείξεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων.
10. Τους Κανονισμούς 1/1991 «Περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας στην ραδιοτηλεόραση» (ΦΕΚ Β’ 421/221.6.1991), 2/1991 «Περί ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων» (ΦΕΚ Β’ 421/21.6.1991) και 3/1991 «Περί δεοντολογίας ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΦΕΚ Β’ 538/18.7.1991).
11. Την απόφαση 2967/10.10.2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία είναι ανεπίτρεπτη η χρησιμοποίηση των ΜΜΕ για ιδιαίτερη και προνομιακή προβολή ορισμένων μόνον υποψηφίων και πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ισότιμης επικοινωνίας των υποψηφίων με το εκλογικό σώμα.
12. Την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των κοινοτικών, δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών της 15ης και 22ας Οκτωβρίου 2006,
 
 
Απευθύνει προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας την εξής οδηγία:
 
 
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006, ημερομηνία διεξαγωγής των κοινοτικών, δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Η ισχύς της Οδηγίας επεκτείνεται και για την περίοδο μέχρι την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 για τους σταθμούς που καλύπτουν τις κοινότητες, τους δήμους ή τους νομούς, όπου θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση.
 
 
Άρθρο 2
Γενικές αρχές και ειδικές διατάξεις
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη μετάδοση των πάσης φύσεως ενημερωτικών και ειδησεογραφικών εκπομπών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στις κοινοτικές, δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, οι οποίες έχουν εξαγγελθεί για την 15η Οκτωβρίου 2006, οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ισοτιμίας.         2. Η παρουσίαση των σχετικών θεμάτων στα δελτία ειδήσεων ή στις λοιπές ενημερωτικές εκπομπές δε θα πρέπει να γίνεται και από πλευράς χρόνου κατά τρόπο που να ευνοεί ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ή μεμονωμένους υποψηφίους. Δεν επιτρέπεται η παντός είδους άμεση ή έμμεση, δωρεάν ή με αμοιβή ή με άλλου είδους αντάλλαγμα προβολή συγκεκριμένου υποψηφίου προσώπου ή συνδυασμού, εκτός αν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση συνδυασμού κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και επόμενα αυτού του άρθρου.
3. Κατά τη μετάδοση εκπομπών ή πληροφοριών σχετικών με τις κοινοτικές, δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, οφείλουν να προβάλλουν τις θέσεις και τις δραστηριότητες, κατά το δυνατόν, όλων των συνδυασμών υποψηφίων προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων, νομαρχών και προέδρων ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τηρώντας τους κανόνες της αντικειμενικότητας, της ίσης κατανομής του χρόνου παρουσίασής τους, όπως και της ισομερούς παρουσίασής τους στις ζώνες τηλεθέασης.
4.Ειδικότερα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για τους συνδυασμούς των υποψηφίων προέδρων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, των υποψηφίων νομαρχών και των υποψηφίων δημάρχων των δήμων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οφείλουν να τηρούν τους όρους της παραγράφου 3, με ιδιαίτερη αυστηρότητα και να μην προβαίνουν σε μεροληπτική παρουσίαση ή σε συγκεκαλυμμένη διαφήμιση μερικών από αυτούς.
 5. Επίσης οι τοπικοί και δημοτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους όρους αντικειμενικότητας, ισομέρειας και ίσης κατανομής χρόνου της παρ. 3 και να μη μεροληπτούν υπέρ των προσώπων και των συνδυασμών που συγκροτούν την παρούσα δημοτική αρχή, να μην προβάλλουν προνομιακά αυτούς και να μην προβαίνουν σε συγκεκαλυμμένη διαφήμιση αυτών.
 6.Κατά τη μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κειμένης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του συνδυασμού, ο οποίος τις παρήγαγε, και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριμένου συνδυασμού.
 7. Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης πολιτικής διαφήμισης, παρά μόνον αν διαπιστωθεί παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας ή των αρχών αυτής της Οδηγίας.
 8.Οι πολιτικές διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσής τους προηγείται, για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα σε συνέχεια.
 9.Απαγορεύονται οι κάθε είδους διαφημίσεις υποψήφιων κοινοτικών, δημοτικών ή νομαρχιακών συμβούλων, υποψήφιων προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων ή νομαρχών και προέδρων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
 10. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβαίνουν σε γνωστοποίηση προς το κοινό των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που τυχόν θα έχουν διεξαχθεί κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα (exit polls) πριν από την 19:00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας.
 11. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί έχουν, και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μεταξύ των άλλων την υποχρέωση τήρησης των εξής διατάξεων: α.) Του άρθρου 9 του π. δ. 100/2000, που αφορά τους όρους άσκησης του δικαιώματος επανόρθωσης σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διάταξη, β) Του άρθρου 3 παρ. 12 του ν. 2328/1995 που αφορά στην υποχρέωση διατήρησης αρχείων μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων εκπομπών, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ. ο. κ. για ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα μετάδοσης.
 12.Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσης οδηγίας διακόπτεται η μετάδοση εκπομπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο που συμμετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση της 15ης ή και της 22ας Οκτωβρίου 2006.
 13.Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21 ν. 2328/1995, τα οποία προβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο το έργο κοινοτήτων, δήμων, νομαρχιών ή νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
 14. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής, η παρουσίαση των υποψηφίων είναι ισότιμη και ο διατιθέμενος χρόνος είναι ίσος για τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους συνδυασμούς
 
 
Άρθρο 3
Ειδική υποχρέωση ενημέρωσης του Ε Σ Ρ
Όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να ενημερώνουν το Ε Σ Ρ για τις κάθε είδους εκπομπές τους (συμπεριλαμβανομένων των «ένθετων» αφιερωμάτων κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων) που αφορούν στην προεκλογική περίοδο, παραθέτοντας τα εξής ελάχιστα στοιχεία: τίτλος εκπομπής, ημέρα, ώρα και διάρκεια μετάδοσης, ονοματεπώνυμο παραγωγού και παρουσιαστή εκπομπής, ονοματεπώνυμα προσκεκλημένων προσώπων και ονομασία του συνδυασμού που τυχόν εκπροσωπούν. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στο Ε Σ Ρ είτε με τη μορφή εγγράφου (μέσω τηλεομοιοτυπίας) είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος πριν από τη μετάδοση της κάθε εκπομπής. Στην περίπτωση που κατά την μετάδοση της εκπομπής μεταβλήθηκε κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, ο σταθμός ενημερώνει το Συμβούλιο την επομένη ημέρα της μετάδοσης της εκπομπής.
 
 
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Το Ε Σ Ρ δέχεται έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή της παρούσης οδηγίας.

2. To E Σ Ρ επεξεργάζεται τα κάθε είδους στοιχεία που του αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου σχετικά με την τήρηση των διατάξεων αυτής της Οδηγίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης της παρούσας οδηγίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το Ε Σ Ρ στο τηλ. 210 33 54 500-501-534 για οποιοδήποτε θέμα αφορά σε αυτή την Οδηγία ή να αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στο τηλεομοιότυπο 210 33 19 881 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncrtv@otenet.gr.
 

 

Ο Πρόεδρος του Ε. Σ. Ρ
Ιωάννης Λασκαρίδης

 

Facebook Twitter