Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με Ε.Ι.Η.Ε.Α.

3 Αυγούστου 2004
 
Υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., η οποία καλύπτει τη διετία από 1/1/2004 έως 31/12/2005.

Οι αμοιβές για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας αυξάνονται κατά 6,5% για το πρώτο και δεύτερο κλιμάκιο και 6,0% για τα υπόλοιπα κλιμάκια, κατά τον πρώτο χρόνο ισχύος της Σ.Σ.Ε. Κατά τον δεύτερο χρόνο ισχύος της Σ.Σ.Ε. προβλέπεται αύξηση 5,6% για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Με ρητή διάταξη ορίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν επίσης στα μη μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. αναδρομικά από 1/1/2004.
Η νέα Σ.Σ.Ε. προβλέπει επίσης τα ακόλουθα:
Αλλαγή του υπολογισμού χρόνου για το επίδομα προϋπηρεσίας: οι τρεις πενταετίες προς 5% γίνονται δύο τριετίες και μία πενταετία με το ίδιο ποσοστό επιδόματος. Σημειώνεται ότι η μείωση των πενταετιών σε τριετίες παραμονής στον ίδιο εργοδότη δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα πρώτα κλιμάκια. Εάν, δηλαδή, ο συντάκτης έχει προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη που τον κατατάσσει σε ένα ορισμένο κλιμάκιο και παραμείνει τρία χρόνια στον νέο εργοδότη, τότε η προσαύξηση παραμονής στον ίδιο εργοδότη θα υπολογιστεί επί του μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται.
Αναγνώριση και προσμέτρηση –για την ένταξη στα κλιμάκια της Σ.Σ.Ε.– της προϋπηρεσίας δημοσιογράφων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και σε γραφεία Τύπου Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει για τον χρόνο αυτό ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ ή τα ΤΑΙΣΥΤ ή το ΙΚΑ.
Κατάργηση του πλαφόν της αύξησης για τα τρία τελευταία χρόνια προ της συνταξιοδότησης ή για άλλη τριετία που θα επιλέξει ο εργαζόμενος.
Σε περίπτωση που σύμβαση συντάκτη καταγγελθεί εντός της τελευταίας τριετίας πριν από τη συμπλήρωση των προς συνταξιοδότηση ετών, εκτός από την καταβολή της αποζημίωσης που ορίζει ο νόμος 2112/20, ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της αυτασφάλισης του εργαζομένου στο ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης που ορίζει ο νόμος 2112/20.
Έναρξη αδείας θηλασμού από της λήξεως της άδειας λοχείας.
Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών (6 ή 8 εργάσιμες ημέρες το χρόνο).
Αποζημίωση των οικείων των δημοσιογράφων σε περίπτωση θανάτου ύψους 60% της αποζημίωσης απολύσεως, βάσει του νόμου 2112/20.
Μετάθεση αργιών, εάν συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, στην προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη.
 
Facebook Twitter