ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, με συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και του επαγγελματικού τους καθήκοντος, που υπαγορεύεται από τις παραδόσεις και τους γραπτούς και εθιμικούς κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους να εργάζονται ατομικά και συλλογικά για:

 • Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος στην αναζήτηση και τη μετάδοση ειδήσεων, με σεβασμό στην αλήθεια και τα γεγονότα.
 • Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει καθένας ελεύθερα και ανεμπόδιστα και να διαδίδει γραπτά και προφορικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους στοχασμούς, τις θέσεις και τις απόψεις του, καθώς και να ελέγχει και να κρίνει τις πράξεις κάθε πολιτειακού και κοινωνικού θεσμού, όπως και των φορέων του.
 • Την προβολή των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε ατόμου και κάθε ομάδας.
 • Τον σεβασμό και την προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της προσωπικής ασφάλειας και της ανθρώπινης αξίας, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Την ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
 • Την προάσπιση και τη διαφύλαξη της ειρήνης με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους λαούς.
 • Τον σεβασμό της λαϊκής βούλησης.
 • Την πλήρη διαφάνεια στον δημόσιο βίο και τις πράξεις οποιασδήποτε εξουσίας.
 • Την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την επιμόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την εργασία και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προάσπιση της ελληνικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.
 • Την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως προσωπικότητας και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, έναντι οποιασδήποτε απειλής και αυθαιρεσίας.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Σωματείο αυτό ταυτίζεται με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, όπως ήταν η ιστορική επωνυμία του, που αποδιδόταν με τα αρχικά ΕΣΗΕΜ-Θ. Σε οποιεσδήποτε σχέσεις του μπορεί να αναφέρεται με τα αρχικά ΕΣΗΕΜ-Θ. Στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται ως ΕΣΗΕΜ-Θ ή Ένωση.

 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής ότι η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

β) Η κατοχύρωση των συνθηκών για ελεύθερη άσκηση της δημοσιογραφίας, που είναι: Το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφοριών. Η υποχρέωση εκτέλεσης δημοσιογραφικού έργου σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τους νόμους της πολιτείας. Η κατά συνείδηση άσκηση του δικαιώματος να μην αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι τις πηγές των πληροφοριών τους. Το δικαίωμα απόρριψης κάθε παρέμβασης από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Η σύναψη συλλογικών ή άλλων συμβάσεων εργασίας, η ανάπτυξη συνδικαλιστικής δραστηριότητας και η έκφραση γνώμης των εργαζομένων για το μέλλον των Μέσων στα οποία απασχολούνται.

γ)  Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα μέσα υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας της έκφρασης εν γένει, όποτε απειλείται ή περιορίζεται από οποιοδήποτε κέντρο εξουσίας, καθώς και από μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού χαρακτήρα ΜΜΕ, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και πλήρης ενημέρωση των πολιτών με τη δημοσίευση και μετάδοση όλων των ειδήσεων χωρίς σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια.

δ) Η θεσμική κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της ανεξαρτησίας του.

ε) Η προστασία, η προαγωγή και διασφάλιση των επαγγελματικών και ασφαλιστικών  συμφερόντων των μελών της.

στ) Η σταθερή μέριμνα για βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.

ζ) Η ενίσχυση και η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

η) Η προστασία της εργασίας των μελών, ο έλεγχος των απολύσεων και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων.

θ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της, όταν αυτά διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, καθώς και η παρέμβαση της Ένωσης σε δικαστικές διαφορές των μελών της με την εργοδοσία, οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία τους.

ι) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους, σε ειδικές περιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, τον οποίο διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

ια) Η διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου και την εξυπηρέτηση των μελών του.

ιβ) Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μ’ αυτές για επαγγελματικά ζητήματα.

ιγ) Η συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων και των επιδιώξεων του Τύπου και των ΜΜΕ στην Ελλάδα και διεθνώς και η απονομή βραβείων και υποτροφιών για τον σκοπό αυτό.

ιδ) Η προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεσμών του και των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

ιε) Η συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Μακεδονίας-Θράκης.

 

 

Άρθρο 3ο

Τα  μέσα  με  τα  οποία η  Ένωση επιτυγχάνει τους σκοπούς της είναι:

α) Η μέριμνά της για τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.

β)  Η κοινή προσπάθεια με όλες τις μορφές της συνδικαλιστικής πάλης.

γ) Η τακτική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα προβλήματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

δ) Η συνεργασία με τμήματα και σχολές δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργείται και σχήμα συνεργασίας με φοιτητές και σπουδαστές Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

ε) Η ίδρυση δομών δημοσιογραφικής έρευνας, επιμόρφωσης, ανάδειξης της ιστορίας της Ενημέρωσης, καθώς και ο σχηματισμός άλλων οργάνων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της δημοσιογραφίας.

 

 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

Πόροι για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομιά, πρέπει να θέτει σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις του σωματείου και να μη θέτει όρους που θίγουν την ανεξαρτησία της Ένωσης. Για την αποδοχή της χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.

δ)  Η κατάλληλη επένδυση της περιουσίας της Ένωσης.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται ή χορηγείται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης.

στ) Η έκτακτη εισφορά. Το ΔΣ μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

 

 

ΜΕΛΗ (τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Άρθρο 5ο

 1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.
 2. Ως τακτικά μέλη εγγράφονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία των μελών του, όσοι εργάζονται επαγγελματικά στη διαχείριση και παραγωγή δημοσιογραφικού και ενημερωτικού περιεχομένου σε ΜΜΕ (έντυπο, ραδιοτηλεοπτικό, διαδικτυακό ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας), σε γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε οποιοδήποτε φορέα ή σχήμα που βεβαιωμένα παράγει ενημερωτικό περιεχόμενο και δραστηριοποιείται στη Μακεδονία-Θράκη, ή ανταποκριτές που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή για οποιοδήποτε Μέσο, και εφόσον από την εργασία τους αυτή αποκομίζουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ατομικού εισοδήματος από εργασία. Ομοίως, όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι με αντικείμενο την ενημέρωση, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ίδια γεωγραφική περιοχή και από την εργασία τους αυτή αποκομίζουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ατομικού εισοδήματος από εργασία. Στις επιμέρους ειδικότητες των παραπάνω περιλαμβάνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: διευθυντές, διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες, ανταποκριτές, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ρεπόρτερ, ειδησεογράφοι, φωτοειδησεογράφοι, χρονογράφοι, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές, δημοσιογράφοι γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας.
 3. Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνεται με ενισχυμένη (2/3) πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία των μελών του, πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία ή την Ένωση. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών μελών της Ένωσης.
 4. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνεται με ενισχυμένη (2/3) πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία των μελών του, επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που έχουν συνεργασία με ΜΜΕ και παρουσία σε αυτά, αλλά δεν ασκούν τη δημοσιογραφία ως αποκλειστικό επάγγελμα. Ο αριθμός των αντεπιστελλόντων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 των τακτικών μελών της Ένωσης.

α) Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του, που παίρνεται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να ανακαλεί την ιδιότητα επιτίμου ή αντεπιστέλλοντος μέλους, ιδίως όταν η συμπεριφορά αυτού έρχεται σε αντίθεση με τις γενικότερες αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης ή παραβιάζει τους κανόνες δεοντολογίας.

β) Τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν δικαιούνται καμιά παροχή από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ένωσης.

 1. Αιτήσεις για την εγγραφή τακτικών μελών γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις οικείες παραγράφους του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί των αιτήσεων σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, εφόσον το σχετικό θέμα έχει εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη. Οι προϋποθέσεις εγγραφής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την εξέτασή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου μέλους. Για κάθε υποψήφιο τακτικό μέλος εξετάζει το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία, και μπορεί να καλέσει το ίδιο ή τον αντίστοιχο εργασιακό αντιπρόσωπο για πληροφορίες και διευκρινίσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, που αποδεικνύει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Καταστατικό. Η ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων δεν αποτελεί για το ΔΣ από μόνη της υποχρέωση εγγραφής του υποψηφίου μέλους. Οι αποφάσεις του ΔΣ για τις εγγραφές μελών παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ανακοινώνονται με την επιφύλαξη της τήρησης της νομοθεσίας για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
 3. Μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την εγγραφή μέλους, ο υποψήφιος και κάθε τακτικό μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Οι ενστάσεις επί των εγγραφών τακτικών μελών απευθύνονται προς το Μικτό Συμβούλιο και κατατίθενται στη γραμματεία της Ένωσης. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο για να εξετάσει τυχόν ενστάσεις σε αποφάσεις για εγγραφές. Οι προϋποθέσεις εγγραφής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους και κατά την εξέταση της ένστασης. Κατά τη συζήτηση καλείται ο ενιστάμενος να αναπτύξει, αν θέλει, την ένστασή του. Παράσταση μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου δεν προβλέπεται. Η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει αναδρομική ισχύ και ανατρέχει στον χρόνο που εκδόθηκε από το ΔΣ η απόφαση η οποία προσβλήθηκε.

 1. Όταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή καταστεί τελεσίδικη, ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει το νέο μέλος στο Μητρώο της Ένωσης.
 2. Εγγραφή υπό αίρεση δεν είναι δυνατή. Μπορούν όμως το ΔΣ ή το Μικτό Συμβούλιο να αναβάλουν τη λήψη απόφασης για σπουδαίο λόγο ή για να προσκομίσει το υποψήφιο μέλος δικαιολογητικά τα οποία, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, δεν ήταν δυνατόν να προσκομίσει όταν εξεταζόταν η αίτησή του.

 

Άρθρο 6

 1. Για να εγγραφεί κανείς ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο  5, παρ. 2 μέσα στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της Ένωσης ή για λογαριασμό ΜΜΕ ή φορέα που δραστηριοποιείται στην ίδια περιοχή.

β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος  για οποιοδήποτε αδίκημα ή σε βαθμό πλημμελήματος για ατιμωτικό αδίκημα (κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη), με εξαίρεση τα διά του Τύπου τελούμενα αδικήματα.

γ) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

δ) Να μην είναι μέλος άλλης επαγγελματικής συνδικαλιστικής οργανώσεως.

ε) Να μην εργάζεται με αποδοχές μικρότερες από τα ελάχιστα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών.

 

 1. Για την εγγραφή του ως τακτικού μέλους ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει στην ΕΣΗΕΜ-Θ τα ακόλουθα:

α) Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από την ΕΣΗΕΜ-Θ).

β)  Υπεύθυνη δήλωση ότι το έτος κατά το οποίο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής το 50% και άνω του ατομικού εισοδήματός του από εργασία προέρχεται από την άσκηση έργου που εμπίπτει στην περιγραφή του άρθρου 5, παρ. 2.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη που τον απασχολεί με μισθωτή σχέση εργασίας ή ως εξωτερικό συνεργάτη.

δ) Βεβαίωση του εργασιακού αντιπροσώπου από τον χώρο στον οποίο απασχολείται και δύο συστατικές επιστολές από μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, από τις οποίες προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία και περιγράφεται το είδος της εργασίας που κάνει.

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

στ) Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, από την οποία προκύπτει ο χρόνος εργασίας του ως δημοσιογράφου και οι αποδοχές του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλης επαγγελματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

 1. Στα τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ χορηγείται Δελτίο Αναγνώρισης (δημοσιογραφική ταυτότητα) στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους. Η ισχύς του Δελτίου είναι ετήσια και ανανεώνεται βάσει όσων αναφέρονται στο άρθρο 9. παρ. 1 και 2.

 

 1. Δεν γίνονται μέλη της Ένωσης με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ τα υποψήφια μέλη που τάχθηκαν με το μέρος των ιδιοκτητών των ΜΜΕ ή γενικά με το μέρος των εργοδοτών τους και αντιστρατεύθηκαν τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης, ακόμη και αν έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να εγγραφούν.

 

 

Άρθρο 7ο

 1. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:

α)  Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να συμπεριφέρονται ανάλογα με το λειτούργημα που καλούνται να ασκήσουν.

β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία της έκφρασης ή της ενημέρωσης.

γ)  Να μην επιδιώκουν προσωπικά ωφελήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.

δ)  Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο ΔΣ κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπιστίας των συναδέλφων τους.

ε) Να μην εκμεταλλεύονται συναδέλφους τους, ιδιοποιούμενα την εργασία τους.

στ) Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια ή υλικές απολαβές.

ζ) Να μη δέχονται δώρα για τη δημοσιογραφική τους εργασία.

η) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.

θ) Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ισχύουν εθιμικά ή αποτελούν διδάγματα κοινής πείρας.

ι) Να μη μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ένωσης σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική διαμάχη και να μην προκαλούν ανάμιξη της Ένωσης σε αυτήν.

ια) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες για την εκλογή των οργάνων διοίκησης και ελέγχου όπως και των αντιπροσώπων της Ένωσης.

ιβ) Να προσέρχονται στα Συμβούλια του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού, ύστερα από σχετική πρόσκληση.

ιγ) Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

ιδ) Να μη συμμετέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε οργανώσεις ή σωματεία, επαγγελματικά ή μη, των οποίων οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της.

ιε) Να μην εργάζονται με αποδοχές μικρότερες από τα ελάχιστα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών.

ιστ) Να υποβάλουν, κάθε φορά που καλούνται, στη Γραμματεία της Ένωσης υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τους ζητηθεί για την επαγγελματική, οικογενειακή κτλ. κατάστασή τους, με σκοπό την ενημέρωση του μητρώου.

ιζ) Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η παράβαση απόφασης ΔΣ ή ΓΣ που αφορά στην κήρυξη, συνέχιση ή λήξη απεργίας ή στάσης εργασίας, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράπτωμα.

ιη) Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τα σωματεία.

ιθ) Να καταβάλλουν την οικονομική συνδρομή τους στην Ένωση.

 

 1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από ΜΜΕ ή/και στη δημόσια σφαίρα και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.
 3. Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, όπως και της περίπτωσης που περιγράφεται στο άρθρο 11, παρ. 7, αποτελεί παράπτωμα.

 

 

Άρθρο 8ο

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

Άρθρο 9ο

 1. Η ιδιότητα και η ταυτότητα του τακτικού μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Η ανανέωση γίνεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

α) Για να ανανεώσουν τα τακτικά μέλη την ιδιότητά τους, πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία της Ένωσης βεβαίωση του εργοδότη που τους απασχολεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει ότι το 50% του εισοδήματός τους από εργασία προέρχεται από την άσκηση έργου που εμπίπτει στην περιγραφή του άρθρου 5 παρ. 2.

β) Τα άνεργα μέλη μπορούν να ανανεώνουν την ταυτότητά τους προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας.

γ) Δυνατότητα να ανανεώνουν την ιδιότητα και την ταυτότητά τους έχουν επίσης μέλη που δεν εργάζονται λόγω άδειας μέχρι τρία χρόνια με ή χωρίς αποδοχές, λόγω ασθένειας, στράτευσης, απεργίας ή ανταπεργίας, υπερημερίας του εργοδότη, λόγω σπουδών ή μετεκπαίδευσης, προσκομίζοντας την ανάλογη κάθε φορά βεβαίωση ή το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

δ) Προϋπόθεση για να ανανεωθεί η ιδιότητα/ταυτότητα τακτικού μέλους είναι να έχουν εξοφληθεί οι συνδρομές ως την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

 1. Υπεύθυνος για την ανανέωση της ιδιότητας/ταυτότητας των μελών είναι ο γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάνει την εισήγηση στο ΔΣ για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να επαληθεύει με  κάθε πρόσφορο μέσο ότι τα μέλη των οποίων η ιδιότητα και η ταυτότητα ανανεώνονται πληρούν πράγματι τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2

 1. Διαγράφεται από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τακτικό μέλος:

α) Εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος  για οποιοδήποτε αδίκημα ή σε βαθμό πλημμελήματος για ατιμωτικό αδίκημα (κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη), με εξαίρεση τα διά του Τύπου τελούμενα αδικήματα.

β) Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία, που δεν έχει σχέση με τα ΜΜΕ και την Επικοινωνία, στο Δημόσιο, σε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση.

γ) Αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες.

δ) Διαγράφεται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλος που τιμωρήθηκε με τελεσίδικη απόφαση με διαγραφή από τα Συμβούλια του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

ε) Διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ από την Ένωση κάθε μέλος που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ανανέωσης της ιδιότητάς του, όπως περιγράφονται  στο άρθρο 9,  παρ. 1.

στ) Διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ από την Ένωση κάθε μέλος που έγινε μέλος ανάλογης συνδικαλιστικής οργάνωσης συντακτών.

 

 1. Τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ που συνταξιοδοτούνται μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους για όσον καιρό το επιθυμούν. Στο Δελτίο Αναγνώρισης της ΕΣΗΕΜ-Θ που θα διατηρούν θα αναγράφεται η ιδιότητα του συνταξιούχου, ενώ για την ετήσια ανανέωσή του αρκεί η εξόφληση της συνδρομής τους προς την Ένωση.

 

 1. Κάθε μέλος της Ένωσης που γίνεται υπουργός, εκλέγεται βουλευτής, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, διορίζεται γενικός γραμματέας υπουργείου, πρέσβης επί τιμή, διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεως ή σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους, δεν έχει όμως το δικαίωμα να εκλέγεται στα όργανα της Ένωσης ή ως αντιπρόσωπος σε υπέρτερη οργάνωση. Το αυτό ισχύει και για τα μέλη που κατέχουν θέση γενικού διευθυντή, διευθύνοντος συμβούλου σε ΜΜΕ για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν μια από τις παραπάνω θέσεις.

Διευθυντές ΜΜΕ που εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο δε συμμετέχουν σε ψηφοφορίες για θέματα που αφορούν στο Μέσο το οποίο διευθύνουν.

 

 1. Κατά της αποφάσεως του ΔΣ, ο διαγραφείς μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την κοινοποίηση της απόφασης από το ΔΣ.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 10ο

 1. Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εννέα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το ΔΣ εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, όπως ειδικότερα στα άρθ. 22, 23 και 24 ορίζεται. Το ΔΣ εκφράζει τη βούληση της Ένωσης και την εκπροσωπεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται τακτικά μέλη της Ένωσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΣ έχει κάθε τακτικό μέλος για τρεις συνεχόμενες θητείες.

Μετά τις αρχαιρεσίες και μέσα σε 6 μέρες από αυτές, ο σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανεξαρτήτως του συνδυασμού στον οποίο ανήκει, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα. Η πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη του ΔΣ είναι γραπτή και υπογράφεται από τον ίδιο. Αν μέσα στις 6 μέρες ο πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει τα μέλη σε συνεδρίαση, αυτό γίνεται με πρόσκληση από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο, ανεξαρτήτως συνδυασμού. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, εκλέγονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Έφορος Κτηρίων. Επίσης εκλέγονται ο αναπληρωτής Γραμματέας και ο αναπληρωτής Ταμίας, οι οποίοι αντικαθιστούν τον Γραμματέα και τον Ταμία αντίστοιχα, όταν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν. Η ιδιότητα του Εφόρου Κτηρίων και του αναπληρωτή Γραμματέα ή αναπληρωτή Ταμία μπορούν να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Η πλήρωση των θέσεων αναπληρωτή Γραμματέα και αναπληρωτή Ταμία δεν είναι προϋπόθεση για τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. Ο αναπληρωτής Γραμματέας εκτελεί και καθήκοντα ειδικού Γραμματέα, που συνίστανται στην τήρηση των πρακτικών. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει τον εαυτό του ή άλλο μέλος για κάθε ένα από τα παραπάνω αξιώματα. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του ΔΣ και όχι μόνο των παρόντων. Για την εκλογή των λοιπών αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Στην πρώτη περίπτωση οι λευκές και άκυρες ψήφοι προσμετρώνται και θεωρούνται αρνητικές ψήφοι. Η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία γίνεται κατά τη σειρά αυτή. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία ή κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά. Εάν και η τρίτη ψηφοφορία είναι ανεπιτυχής, η συνεδρίαση διακόπτεται και επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, εκτός αν με απόφαση του ΔΣ, που παίρνεται με σχετική πλειοψηφία, οριστεί άλλη μέρα. Εάν κατά τη νέα συνεδρίαση, και πάλι μετά την τρίτη ψηφοφορία, δεν γίνει δυνατή η εκλογή, ακολουθεί τέταρτη ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση, οπότε η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία: στην ψηφοφορία αυτή οι λευκές και άκυρες ψήφοι δεν προσμετρώνται και εκλέγεται εκείνος που θα πάρει τις περισσότερες θετικές ψήφους, εκτός αν υπάρξει ισοψηφία, οπότε διενεργείται κλήρωση. Τα παραπάνω ισχύουν για την εκλογή σε κάθε αξίωμα. Μετά την εκλογή του Προέδρου, τη συζήτηση και τις ψηφοφορίες διευθύνει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος. Χρέη ψηφολέκτη ασκεί το αρχαιότερο μέλος. Το ΔΣ, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτόκολλο που καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών και τα μητρώα μελών. Από τον Ταμία παραλαμβάνει το ταμείο. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει στο νέο ΔΣ σύντομη έκθεση για την κατάσταση του ταμείου και την περιουσία εν γένει της Ένωσης.

 1. Μέλος του Προεδρείου μπορεί να παραιτηθεί από το αξίωμά του ή να εκπέσει από αυτό, ύστερα από πρόταση μομφής δύο συμβούλων που κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας θα συγκεντρώσει πλειοψηφίας πέντε μελών. Ο παραιτηθείς ή εκπεσών παραμένει μέλος του ΔΣ. Μετά την παραίτηση ή την έκπτωση από το αξίωμα γίνεται μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, για να αναδειχθεί στο ίδιο αξίωμα άλλο μέλος.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ασχέτως αν κατέχει ή όχι αξίωμα σ’ αυτό, μπορεί να παραιτηθεί ή να χάσει την ιδιότητα του μέλους, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, εφόσον απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση μομφής όπως ειδικότερα στην παρ. 4, άρθ. 23 ορίζεται. Τη θέση του παραιτηθέντος ή εκπεσόντος παίρνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός του συνδυασμού στον οποίο μετείχε ο παραιτηθείς ή εκπεσών. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικούς ή έχει εξαντληθεί ο κατάλογος αυτών ή ο παραιτηθείς ή εκπεσών ήταν ανεξάρτητος, τότε προκηρύσσονται εκλογές για τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το ΔΣ βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας του, οπότε δεν προκηρύσσονται εκλογές, έστω κι αν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε πέντε. Αν οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, τότε τη θέση του παραιτηθέντος ή εκπεσόντος καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικός. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο αναφέρονται.
 3. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα ή εκπέσουν από το αξίωμά τους, για οποιονδήποτε λόγο, πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται ολόκληρο το ΔΣ ορίζοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες. Ταυτόχρονη θεωρείται η παραίτηση ή η έκπτωση που έγινε στην ίδια συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει το νέο ΔΣ, το παραιτηθέν ή το ΔΣ του οποίου έληξε η θητεία εξακολουθεί να εκπροσωπεί την Ένωση και να ασκεί τα καθήκοντά του, για την διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.
 4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει να παραιτηθεί προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει την παραίτησή του, θα εξηγήσει τους λόγους που παραιτήθηκε και θα προτείνει τον χρόνο διεξαγωγής αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να μη δεχθεί την παραίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.
 5. Η Ένωση παρέχει στα μέλη του ΔΣ προστασία, με όλα τα πρόσφορα μέσα που διαθέτει, για όσον καιρό διαρκεί η θητεία τους και για ένα έτος μετά τη λήξη της.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν να εκδώσει απόφαση για την έκπτωση μέλους, οφείλει να το καλέσει και να ακούσει τους ισχυρισμούς του. Το μέλος του ΔΣ που εκπίπτει μπορεί να προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη που θα ακολουθήσει. Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί στο ΔΣ εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο μέλος που εξέπεσε.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, εκτάκτως δε όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση μπορεί να προτείνει κάθε μέλος του ΔΣ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να προτείνει κάθε μέλος. Αυτά συζητούνται μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έκτακτη συνεδρίαση μπορούν να ζητήσουν τέσσερα μέλη του ΔΣ, με αίτησή τους στην οποία αναγράφουν και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αν δεν το κάνει, τότε τα μέλη συγκαλούν τα ίδια το ΔΣ σε συνεδρίαση, υπογράφοντας και αποστέλλοντας τις σχετικές προσκλήσεις.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα με τα ίδια θέματα. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές για τα μέλη της Ένωσης και οι ψηφοφορίες φανερές, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα, θέματα εμπιστοσύνης, εκλογή προεδρείου, κήρυξη απεργίας ή αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Για τη λήψη των αποφάσεων ισχύει η σχετική πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων που ειδικά στο παρόν Καταστατικό αναφέρονται. Οι λευκές ψήφοι και τα “απέχω” δεν προσμετρώνται, εκτός αν στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία στην ίδια ή στην επόμενη συνεδρίαση. Εάν πάλι υπάρχει ισοψηφία, δεν λαμβάνεται απόφαση, και το θέμα μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να αποφασίζει διά περιφοράς. Η διαδικασία θα εκτελείται από τη Γραμματεία και θα προϋποθέτει ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη, ώστε να καταγράφεται αποδεδειγμένα η ψήφος τους.
 9. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ ηχογραφούνται, και οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται σε πρακτικά που τηρεί η Γραμματεία. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε μέλος, αυτό σημειώνεται. Μέλος που διαφώνησε μπορεί να καταθέσει τη διαφωνία του η οποία θα περιληφθεί στα πρακτικά.

Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποσπάσματα πρακτικών για θέματα που τους αφορούν. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα τα παραχωρήσει ή όχι.

 1. Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στη Γενική Συνέλευση και μπορούν να ανακληθούν από αυτήν. Τα 2/5 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών μπορούν να υποβάλουν πρόταση μομφής κατά ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση υποβάλλεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και συζητείται αμέσως, ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε ο Πρόεδρός του συγκαλεί τα μέλη της Ένωσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συζήτηση για την πρόταση μομφής. Υπερψήφιση της πρότασης μομφής συνεπάγεται την παραίτηση του ΔΣ και τη διενέργεια αρχαιρεσιών, η ημερομηνία των οποίων αποφασίζεται από το ΔΣ, το οποίο εξακολουθεί να διοικεί την Ένωση για την διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεών της, μέχρι να εκλεγεί και να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο ΔΣ.

 

Άρθρο 11ο

Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 1. Προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ένωσης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού. Αποφασίζει τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών, σύναψη δανείων με ή χωρίς εγγύηση της περιουσίας της Ένωσης, συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει ύψος μισθωμάτων και γενικά προβαίνει σε όλες τις συμβάσεις του Αστικού Δικαίου, εφόσον αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης.
 2. Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, των ιδιωτικών συμφωνιών και των διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και των νόμων που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του προσωπικού που εργάζεται για την παραγωγή δημοσιογραφικού έργου.
 3. Αποφασίζει την κήρυξη απεργίας για προάσπιση των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Η απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης, υπηρεσία ή φορέα όπου εργάζονται μέλη της Ένωσης ή να είναι γενική, όπως και απεργία συμπαράστασης.
 4. Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης και ιδρύει νέες, αν χρειαστεί.
 5. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.
 6. Τα μέλη του ΔΣ και των λοιπών οργάνων της ΕΣΗΕΜ-Θ που συμμετέχουν σε εκτός έδρας δραστηριότητες αποζημιώνονται για τα έξοδά τους προσκομίζοντας στη γραμματεία τις σχετικές αποδείξεις.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να καλεί μέλη της Ένωσης που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης σε χώρους εργασίας για να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με εργασιακά θέματα. Επίσης μπορεί να καλέσει, ύστερα από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα, οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης για παροχή διευκρινίσεων, εφόσον η συμπεριφορά του έρχεται σε αντίθεση με όσα στο άρθρο 7 ορίζονται. Μπορεί επίσης να παραπέμπει το μέλος αυτό στα Συμβούλια του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Η μη ανταπόκριση του καλουμένου στην κλήση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 8. Αποφασίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΜ-Θ σε συγγενή ή δευτεροβάθμια οργάνωση εντός ή εκτός Ελλάδας ή την αποχώρηση από αυτήν. Ομοίως, την ίδρυση ανάλογης οργάνωσης ή τη διάλυσή της.
 9. Μπορεί να ιδρύσει ειδικό οργανισμό, ο οποίος αποβλέπει στη βοήθεια και προστασία των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους σε ιδιαίτερες και έκτακτες περιπτώσεις. Ειδικός Κανονισμός, τον οποίο θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, θα καθορίσει τα θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τον τρόπο λειτουργίας του και τους πόρους του. Ο Κανονισμός αυτός τροποποιείται με την ίδια διαδικασία και η τροποποίησή του δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.
 10. Επίσης, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές εργασίας για θέματα που απασχολούν την Ένωση (ενδεικτικά: Διεθνείς Σχέσεις, Εργασιακές Σχέσεις, Ψηφιακή Ενημέρωση, Πνευματικά Δικαιώματα, Αυτοαπασχόληση).

α) Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετάσχουν τακτικά μέλη που θα ανταποκριθούν σε σχετική πρόσκληση του ΔΣ.

β) Κάθε επιτροπή ορίζει μεταξύ των μελών της επικεφαλής, που θα είναι και ο συνδετικός κρίκος με το ΔΣ.

 1. Μπορεί να ιδρύσει Απεργιακό Ταμείο, ώστε να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της Ένωσης σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας.

 

Άρθρο 12ο

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί  την Ένωση στα δικαστήρια, στις διοικητικές και άλλες αρχές, καθώς και σε κάθε τρίτο.

β) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.

γ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ένωσης και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης, όπως και τις επιταγές.

 1. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και όταν απουσιάζει κι αυτός, το ΔΣ ορίζει με μυστική ψηφοφορία αναπληρωτή του Προέδρου έναν σύμβουλο. Ο αναπληρωτής του Προέδρου, Αντιπρόεδρος ή μέλος του ΔΣ, ασκεί κατά τον χρόνο που αναπληρώνει τον Πρόεδρο όλα τα καθήκοντα αυτού και όσα στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται.

 

Άρθρο 13o

Ο Γενικός Γραμματέας είναι προϊστάμενος της Γραμματείας της Ένωσης, τηρεί τα πρακτικά, την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενημερώνει το Μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα της ‘Ένωσης.

 

 

 

 

Άρθρο 14ο

 1. Ο Ταμίας είναι προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Ένωσης, που λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, καθώς και τα συμβόλαια με τα οποία η Ένωση χορηγεί δάνεια ή υποθήκες. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Ταμία.
 2. Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο ΔΣ για έγκριση, κάθε Δεκέμβριο, τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, ενώ μέσα στον Μάρτιο φέρνει στο ΔΣ για έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τον οποίο, μετά την έγκρισή του, διαβιβάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Τέλος, υποβάλλει σε τακτικά χρονικά διαστήματα στο ΔΣ έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.
 3. Κάθε δαπάνη χρειάζεται την έγκριση του ΔΣ μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 15o

 1. Ταυτόχρονα με το ΔΣ η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης. Για τη λειτουργία, εκλογή, παραίτηση, αναπλήρωση μέλους ισχύουν αναλογικά όσα ορίζονται στα άρθρα 10, 24, 25 και 26 για το ΔΣ.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά, κάθε διαχειριστικό έτος. Έκτακτα δε, όποτε κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαχειριστική ανωμαλία, συγκαλεί η ίδια τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει την έκθεσή της. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή ισχύουν όσα στα άρθρα 22 και 23 ορίζονται.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της, που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου είναι στη διάθεση των μελών της Ένωσης τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα λογιστικά βιβλία, έγγραφα, και διαχειριστικά στοιχεία.
 5. Αν παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

 


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Β’ ΒΑΘΜΟ

 

Άρθρο 16ο

 1. Στην Ένωση λειτουργούν Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου και Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό .
 2. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου (ΠΣΚΕ) αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης και δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ με την ποινή της διαγραφής.
 3. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό (ΣΔΚΕ) αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης και δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ με την ποινή της διαγραφής.
 4. Τα μέλη των ανωτέρω οργάνων εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά σειρά επιτυχίας. Από τους υποψηφίους που δεν κατέλαβαν εκλόγιμη θέση οι τρεις (3) και οι πέντε (5) πρώτοι αντίστοιχα καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού. Η θητεία των μελών του είναι τριετής.
 5. Τα Συμβούλια συνεδριάζουν νόμιμα, όταν παρίστανται τρία (3) ή πέντε (5) μέλη τους αντίστοιχα (τακτικά ή αναπληρωματικά) και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις συνεδριάσεις τους μπορεί να είναι παρών και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εργαζόμενος στη Γραμματεία της Ένωσης τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, κωλύματος ή απουσίας του, το αμέσως επόμενο κατά αριθμό ψήφων προεδρεύει των εργασιών του ΠΣΚΕ και του ΣΔΚΕ, υπογράφει τις κλήσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση που εξετάζει, όπως και κάθε άλλο έγγραφο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως ή εξαιρέσεως μέλους, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό, ο οποίος αν παίρνει θέση παραιτηθέντος ή εκπεσόντος μέλους μετατάσσεται σε τακτικό. Η εξέταση κάθε υπόθεσης πρέπει να συνεχίζεται και να ολοκληρώνεται από την ίδια σύνθεση του Συμβουλίου.
 6. Για την εξαίρεση των μελών των Συμβουλίων ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε καμία όμως περίπτωση τα Συμβούλια δεν μπορεί να αποτελούνται μόνο από τους αναπληρωματικούς. Για τη νόμιμη σύνθεση αρκεί η παρουσία ενός μόνο τακτικού. Όταν εξετάζονται υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται ένα ή περισσότερα μέλη των Συμβουλίων, τα μέλη αυτά υποχρεωτικά εξαιρούνται και αναπληρώνονται από τον/τα αναπληρωματικά μέλη.
 7. Τα μέλη των Συμβούλιων κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδηση τους χωρίς να δεσμεύονται από διαδικαστικούς κανόνες, αποβλέποντας πάντοτε στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης και την υπηρέτηση των καταστατικών αρχών της.
 8. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων είναι μυστικές. Τα Συμβούλια συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καλούν προς εξέταση μάρτυρες (μέλη της Ένωσης και κάθε τρίτο), καθώς επίσης και τα ελεγχόμενα μέλη. Τα μέλη που ελέγχονται εξετάζονται τελευταία, μετά την εξέταση όλων των μαρτύρων, και δικαιούνται πριν από την εξέτασή τους να λάβουν αντίγραφο από όλα τα έγγραφα και τις μαρτυρίες με βάση τα οποία κινείται εις βάρος τους η διαδικασία.

 

 

Άρθρο 17ο

 1. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου ελέγχει τα μέλη για υποθέσεις παραβιάσεων των καταστατικών αρχών της Ένωσης και μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, ύστερα από έγγραφη καταγγελία του ΔΣ ή ενός μέλους ή ενός τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως.
 2. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε 5 μέρες από την έκδοση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε αυτόν που υπέβαλε την καταγγελία και στο μέλος που ελέγχεται. Έφεση μπορεί να ασκήσει το μέλος, στο οποίο επιβλήθηκε ποινή μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεως. Με την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
 3. Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου που αφορούν στην τέλεση παραπτωμάτων, για τις οποίες έχει επιβληθεί προσωρινή διαγραφή άνω των 6 μηνών ή και οριστική διαγραφή. Όλες οι λοιπές αποφάσεις του ανωτέρω οργάνου είναι ανέκκλητες.
 4. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ Βαθμό επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας και έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις παραβιάσεών τους, αυτεπαγγέλτως, ύστερα από καταγγελία ή παραπομπή του ΔΣ, μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, ασκώντας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, καταστατικό έλεγχο σε μέλη της Ένωσης που εμπλέκονται σε αυτές. Επίσης, το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ Βαθμό έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου.

Το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ Βαθμό κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ανακοινώσεις ή τις αποφάσεις του μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοσή τους. Αν αυτές αφορούν σε ζητήματα καταστατικού ελέγχου, κοινοποιούνται μέσα στην ίδια προθεσμία και στον καταγγέλλοντα και στο ελεγχόμενο μέλος. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις τελεσίδικες αποφάσεις των Συμβουλίων, που αφορούν σε καταστατικό έλεγχο των μελών. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των αποφάσεων των Συμβουλίων θεμελιώνει παράπτωμα για τους υπευθύνους.

 1. Τα Συμβούλια έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν διά του μηχανισμού ενημέρωσης της Ένωσης τις τελεσίδικες αποφάσεις τους και το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ Βαθμό τις ανακοινώσεις του για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 2. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που έγιναν ενώ αυτά ασκούσαν τα καθήκοντά τους ασχέτως του εάν κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης είχαν ή όχι την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ ή του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου. Από το ίδιο επίσης όργανο εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για παραπτώματα μελών του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό. Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν λαμβάνει μέρος το μέλος του Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία. Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, ή αν αυτός κωλύεται, ο Πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου.
 3. Σε περιπτώσεις που μέλος της Ένωσης εγκαλείται από το ΔΣ, από άλλο μέλος ή από τρίτον, τα Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου πρέπει να εκδώσουν την απόφασή τους μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η καταγγελία ή η έφεση. Τα Συμβούλια μπορούν με απόφασή τους να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη δίμηνο. Αν απόφαση δεν εκδοθεί μέσα στο δεύτερο αυτό δίμηνο, τα μέλη των Συμβουλίων χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στην επόμενη εκλογή.
 4. Μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού το Ενιαίο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ή τροποποιεί αυτόν που υπάρχει. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων, τον τρόπο σύνταξης και επίδοσης των κλήσεων, αποφάσεων και λοιπών εγγραφών, τον χρόνο προσέλευσης και εξέτασης των μαρτύρων, τους λόγους εξαιρέσεως των μελών το Συμβουλίου και κάθε άλλο θέμα που ειδικότερα δεν αντιμετωπίζεται με τις παρούσες διατάξεις. Ο Κανονισμός αυτός επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιείται στα μέλη και έχει δεσμευτική ισχύ.

 

Άρθρο 18ο

Τα Συμβούλια μπορούν να επιβάλλουν σε τακτικά μέλη της Ένωσης, που παραβιάζουν καταστατικές ή δεοντολογικές αρχές τις ακόλουθες κυρώσεις:

 1. i) Επίπληξη για παραβιάσεις που αφορούν περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 ια, ιβ, ιγ, ιε, ιστ, ιη και του άρθρου 11 παρ. 7 του Καταστατικού.
 2. ii) Προσωρινή διαγραφή 10 ημερών – 6 μηνών για παραβιάσεις που αφορούν περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 γ, δ, ε, στ, ζ, η, ι του Καταστατικού, του άρθρου 7 παρ. 2, του άρθρου 11 παρ. 7 του Καταστατικού, των παρ. β’ και γ’ του άρθρου 5, του άρθρου 6 και 7 του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

iii) Προσωρινή διαγραφή 6 μηνών – 2 ετών, για παραβιάσεις που αφορούν περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 α, β, ιδ, ιζ του Καταστατικού και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 παρ. α’, δ’ και ε’ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

 1. iv) Οριστική διαγραφή σε περίπτωση καθ’ υποτροπή ή κατ’ εξακολούθηση διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στo αμέσως προηγούμενο υπό στοιχείο (iii) εδάφιο.

Σε περίπτωση υποτροπής ή κατ’ εξακολούθηση τέλεσης των αδικημάτων, το Συμβούλιο επιβάλλει υποχρεωτικά την αμέσως βαρύτερη κύρωση από αυτήν που προβλέπεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις ή κάποια από τις επόμενες βαρύτερες κυρώσεις σε περιπτώσεις κατ’ επανάληψη (περισσότερες από δύο φορές)  διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών ή σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο κρίνει με ειδική αιτιολογία ότι πρόκειται για εξαιρετικά επιβαρυντική περίπτωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.

Για όλα τα λοιπά παραπτώματα, τα οποία αναφέρονται γενικά ή ειδικά στο παρόν ή δεν προβλέπονται ειδικά αλλά αποτελούν παράβαση των όρων του παρόντος Καταστατικού, επιβάλλεται μία από τις παραπάνω αναφερόμενες κυρώσεις κατά την κρίση του Συμβουλίου με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τα παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια αφότου έγιναν. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται αν, για λόγους ανώτερης βίας, δεν ήταν δυνατή η κατάθεση της εγκλήσεως. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης μετάνοιας και χάρης, δεν δεσμεύει τα Συμβούλια.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 19ο

 1. Σε κάθε ΜΜΕ, φορέα, οργανισμό, και εν γένει σε κάθε σχήμα όπου απασχολούνται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημοσιογράφοι στην περιοχή ευθύνης της ΕΣΗΕΜ-Θ, εκλέγονται εργασιακοί αντιπρόσωποι βάσει των εξής αναλογιών:
 • Ένας εργασιακός αντιπρόσωπος σε σχήμα στο οποίο εργάζονται από 10 έως 40 μέλη.
 • Δύο εργασιακοί αντιπρόσωποι σχήμα στο οποίο εργάζονται πάνω από 40 μέλη.
 1. Τα σχήματα στα οποία απασχολούνται λιγότερα από δέκα μέλη ομαδοποιούνται για την εκλογή αντιπροσώπων βάσει της συνάφειάς τους με απόφαση του ΔΣ. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διακρίνονται οι κατηγορίες: Διαδικτυακά ΜΜΕ, περιφερειακοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, ανταποκριτικά γραφεία, γεωγραφικές ενότητες, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.
 2. Οι αυτοαπασχολούμενοι δημοσιογράφοι που έχουν συνεργασία με περισσότερους από δύο εργοδότες εκλέγουν ξεχωριστούς αντιπροσώπους.
 3. Τα συνταξιοδοτημένα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπό τους.
 4. Τα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπό τους.
 5. Η εκλογή των εργασιακών αντιπροσώπων γίνεται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο από τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η θητεία τους είναι τριετής.

Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στα αντίστοιχα σχήματα. Η ψηφοφορία διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 25. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την προηγουμένη της ψηφοφορίας (έως τις 14.00). Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο. Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση του τακτικού αντιπροσώπου, σε περίπτωση που αυτό παραιτηθεί ή αλλάξει σχήμα εργασίας. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους εκλογής εκδικάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον το μέλος απασχολείται σε περισσότερους από έναν από τους παραπάνω εργασιακούς χώρους έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στον κάθε χώρο εργασίας του, αλλά μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο σε έναν εργασιακό χώρο. Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και ενεργούν ως αντιπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου σ’ αυτόν. Τα ονόματα τους γνωστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους εργοδότες. Μπορούν να συγκαλούν, αφού ενημερωθεί το ΔΣ, έκτακτες – άτυπες ενημερωτικές συνελεύσεις των μελών που εκπροσωπούν, να μεταφέρουν τις αποφάσεις των συνελεύσεων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο επίσης να αναφέρουν κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του εργοδότη. Το ΔΣ προστατεύει με κάθε νόμιμο μέσο τους εργασιακούς εκπροσώπους κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη αυτής.

Σε περιφέρειες που εκλέγονται περισσότεροι από ένας εργασιακοί αντιπρόσωποι, αυτοί αποτελούν τοπική επιτροπή για τη διαχείριση θεμάτων της Ένωσης στην περιοχή.

 

 

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ό

 1. Στην Ένωση λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο που το απαρτίζουν:

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου και τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού  Ελέγχου σε Β’ βαθμό.

γ) Οι εργασιακοί αντιπρόσωποι.

 1. Το Μικτό Συμβούλιο:

α) Ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ένωσης.

β) Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας.

γ) Εξετάζει ενστάσεις εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή τη μη εγγραφή μελών και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψή τους.

δ) Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το ΔΣ

 1. Στο Μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο και εκτάκτως εφόσον το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ, το οποίο σε κάθε περίπτωση συγκαλεί τα μέλη σε συνεδρίαση. Εργάζεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του ΔΣ. Αν δεν υπάρξει απαρτία, το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά σε εφτά ημέρες με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας. Αν το ΔΣ αμελήσει να συγκαλέσει το Μικτό Συμβούλιο, το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το συγκαλέσει μέσα σε εφτά ημέρες.
 3. 5. Στην περίπτωση κήρυξης απεργίας, το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αναλαμβάνει χρέη απεργιακής επιτροπής, στην οποία ανατίθεται η πραγμάτωση και επιτυχής εξέλιξη του απεργιακού αγώνα. Η απεργιακή επιτροπή δεν υποκαθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο στην καθοδήγηση της απεργίας, αλλά φροντίζει για όλα τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν, ενημερώνει το ΔΣ για την πορεία της απεργίας και υλοποιεί τις αποφάσεις αυτού.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21ο

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση τουλάχιστον έως τον προηγούμενο από τη Γενική Συνέλευση χρόνο.
 2. Η Γενική Συνέλευση:

Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίησή του.

Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου, του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εφορευτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους σε υπερκείμενες οργανώσεις.

Αποφασίζει έπειτα από συζήτηση για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και για τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως και για την ίδρυση τέτοιων οργανώσεων.

Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να το παύει.

Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας, εφόσον δεν έχει κηρύξει αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφόσον ζητηθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη σύμφωνα με όσα στην παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 5 του άρθρου 23 ορίζονται.

Συζητεί θέματα που μέλη της Ένωσης ζήτησαν να συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη. Για να εισαχθεί θέμα προς συζήτηση πρέπει το σχετικό αίτημα να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά το αργότερο 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, φέροντας την έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον του 10% των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της.

Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν αναφέρεται ειδικό στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 22o

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Μαΐου, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τον Απολογισμό και Ισολογισμό του περασμένου έτους, τον Προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης του τρέχοντος έτους και κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της ‘Ένωσης, καθώς και όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παρ. 2. Καλεί επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο θέμα, όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς την Ένωση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Αν δεν πράξει τούτο μέσα στις 10 ημέρες, τότε συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση οι αιτούντες υπογράφοντας αυτοί τις προσκλήσεις, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της επομένης παρ. 3.
 3. Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά, και η σχετική πρόσκληση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης. Οι προσκλήσεις στέλνονται και αναρτώνται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση εφόσον πρόκειται περί τακτικής και πέντε (5) εφόσον πρόκειται περί έκτακτης. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, αν είναι πρώτη ή δεύτερη, ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 23.
 4. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τουλάχιστον τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.
 5. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες, οπότε απαρτία υπάρχει με όσα τακτικά μέλη κι αν προσέλθουν. Ο χρόνος σύγκλησης της δεύτερης και τρίτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται από το ΔΣ και αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση. Δεν απαιτείται αποστολή δεύτερης και τρίτης πρόσκλησης εκτός αν το ΔΣ αποφασίσει αλλιώς.

 

 

Άρθρο 23ο

 1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής με ανάταση της χειρός και σχετική πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για αναθεώρηση, τροποποίηση ή ανασύνταξη του Καταστατικού, συνεργασία της Ένωσης με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.
 3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάταση της χειρός, είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση Καταστατικού, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία καθώς και για τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
 4. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον προταθούν από το ΔΣ ή το 1/5 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μελών. Η πρόταση κατατίθεται εγγράφως στο προεδρείο αμέσως μετά την εκλογή του και πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής ή Εφορευτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου, των αντιπροσώπων ή μέλους μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και συζητείται αμέσως εφόσον προταθεί εγγράφως από τα 2/5 των παρόντων μελών. Για την υπερψήφιση της πρότασης μομφής απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η υπερψήφιση της πρότασης μομφής συνεπάγεται την παραίτηση των μελών του οργάνου και τη διενέργεια νέων εκλογών.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24ο

 1. Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) είναι τριετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όσον αφορά τους αντιπροσώπους σε υπερκείμενη οργάνωση, η θητεία τους είναι επίσης τριετής εκτός αν από το καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης προβλέπεται άλλος χρόνος θητείας των συλλογικών οργάνων της, οπότε ο χρόνος θητείας των αντιπροσώπων είναι όσος και ο χρόνος θητείας των οργάνων της υπερκείμενης οργάνωσης. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν διαρκεί για το διάστημα που υπολείπεται ώσπου να συμπληρωθεί η τριετία. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια οργάνωση γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί. Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους υποβάλλονται κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένες. Συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιέχει τουλάχιστον πέντε υποψηφίους για το ΔΣ και φέρει διακριτικό τίτλο. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες θεωρούνται ανεξάρτητες και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν δεν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 3. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μόνο για ένα από τα όργανα της Ένωσης (Διοικητικό Συμβούλιο, Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου, Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή).
 4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στη γραμματεία της Ένωσης δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους, όπως και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών, στα μέλη της Ένωσης. Εφόσον οι υποψηφιότητες ανήκουν σε συνδυασμό, η αίτηση υποβάλλεται από κοινού και φέρει τον διακριτικό τίτλο του συνδυασμού.
 5. Κατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν με αλφαβητική σειρά στη στήλη που αναλογεί σε κάθε όργανο.

 

Άρθρο 25ο

 1. Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τρία χρόνια στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία κι ενιαίο ψηφοδέλτιο. Χρέη Εφορευτικής Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση εκτελεί το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας τακτικά μέλη της Ένωσης. Οι μη εκλεγέντες λογίζονται ως αναπληρωματικοί και καλούνται κατά τη σειρά της επιτυχίας τους σε περίπτωση παραιτήσεως, απουσίας, κωλύματος ή έκπτωσης μέλους αυτής.
 2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου. Υποψηφιότητα για τη θέση μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλεται μέχρι την ημέρα της εκλογής.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί για να τη βοηθήσουν στο έργο της αναπληρωματικά μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.
 4. Πριν από την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα της κατάστασης των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία συντάσσει η Γραμματεία της Ένωσης, και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο τέλος της κατάστασης.

Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου κάθε μέλους.

 1. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αντίγραφο του πρακτικού δίδεται μέσα σε τρεις ημέρες σε κάθε μέλος που θα το ζητήσει. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 26ο

 1. Οι εκλογές διεξάγονται με φυσική παρουσία κάθε ψηφοφόρου στον τόπο και τον χρόνο που έχει οριστεί. Μέλη που κατοικούν εκτός του νομού Θεσσαλονίκης ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που καθιστούν δυσχερή τη μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών είναι δυνατόν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο κατά τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Επίσης είναι δυνατόν, έπειτα από απόφαση του ΔΣ, όλα τα μέλη να ψηφίζουν με ηλεκτρονική ψήφο, εφόσον η Ένωση διαθέτει την τεχνική υποδομή που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ένωσης, την ψηφοδόχο, την οποία ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών σε δύο αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.
 3. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Μεμονωμένες αιτήσεις θεωρούνται ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Από την προηγουμένη των εκλογών τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές πίνακας με τους συνδυασμούς και τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τυχόν υποψηφίους άλλου οργάνου. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν αναρτημένοι σε όλη τη διάρκεια των εκλογών, που μπορεί να είναι μία ή δύο ημέρες.

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος οσοδήποτε και αν είναι αυτό, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο, συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Ως υπόλοιπο θεωρείται και ο αριθμός ψήφων που έλαβε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος και δεν εξέλεξε έδρα ή δεν εξελέγη από την πρώτη κατανομή. Σε κάθε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Πριν από την έναρξη των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή με προεδρεύοντα δικαστικό ελέγχει δημόσια τις κάλπες, οι οποίες θα πρέπει να είναι άδειες από οιοδήποτε αντικείμενο, στη συνέχεια επίσης δημόσια τις σφραγίζει με βουλοκέρι. Ακολούθως κάθε ψηφοφόρος, αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και έλεγχος του μητρώου μελών, στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένος και ταμιακά τακτοποιημένος, όπως προβλέπουν το Καταστατικό και ο νόμος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτια και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στη συνέχεια πηγαίνει στην κάλπη και ρίχνει τον φάκελο μέσα. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όμοια στο χρώμα και στις διαστάσεις και τα ονόματα των υποψηφίων τυπωμένα. Η ταμιακή τακτοποίηση των μελών του σωματείου μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών, εφόσον καταβληθούν οι οφειλές στη Γραμματεία. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την Εφορευτική Επιτροπή ανοίγουν την κάλπη και κάνουν τη διαλογή των ψήφων παρουσία εκπροσώπου κάθε παράταξης. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσουν τους επιτυχόντες όπως προβλέπεται. Στη συνέχεια συντάσσουν πρακτικά για την αρίθμηση των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο και το υπογράφουν.

 1. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα και παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν βρεθούν φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους που ψήφισαν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.
 3. Ύστερα η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο δικαστικός αντιπρόσωπος σημειώνει τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως. Αν σ’ έναν φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα ψηφοδέλτια ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 27o

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ενώσεως που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση τη ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι μέρες από την υποβολή της πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, παρ. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απαρτία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων .

 

Άρθρο 28ο

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρόγγυλη και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις «Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης», τον χρόνο που ιδρύθηκε η Ένωση και σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων: «Ένωση Συντακτών».

 

Άρθρο 29ο

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, όπως ορίζουν οι νόμοι, η περιουσία της περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που λαμβάνει την απόφαση διάλυσης.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Για τον υπολογισμό του ορίου των τριών συνεχόμενων θητειών του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι θητείες των μελών του Δ.Σ που διανύονται από την ισχύ του παρόντος τροποποιημένου Καταστατικού και εντεύθεν.

 

Άρθρο 31

Έως 31.12.2024 όσοι κατά την ψήφιση του παρόντος είναι τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν την ιδιότητα και την ταυτότητά τους ανεξάρτητα από το εάν το 50% του ατομικού εισοδήματός τους προέρχεται από την άσκηση έργου, που εμπίπτει στην περιγραφή του άρθρου 5 παρ. 2.

 

Άρθρο 32

Όσοι κατά την ψήφιση του παρόντος είναι δόκιμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ αποκτούν μετά την ψήφισή του την ιδιότητα/ταυτότητα του τακτικού μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ.