Καταστατικό Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ

 

 

Οργανισμός

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος

με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.»

 

Άρθρο 1

Μορφή – Επωνυμία –  Έδρα – Σφραγίδα.

 

1. Συστήνεται κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.» με την μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, σε εκτέλεση του νόμου αυτού.

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Θεσσαλονίκη.

3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασής του.

 

Άρθρο 2

Σκοπός.

 

            Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που αφορούν, την εν γένει προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της Ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των δημοσιογράφων που ζουν και εργάζονται στην Μακεδονία-Θράκη και τα Βαλκάνια.

            Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα θα προβαίνει:

α) Στη σύνταξη ή υποβοήθηση μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

β) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή βραβείων σε συγγραφικά έργα που αναφέρονται σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά ή κοινωνικά θέματα.

γ) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

δ) Στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και συζητήσεων, την παραγωγή θεατρικών και μουσικών έργων και την έκδοση εντύπων και βιβλίων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που σχετίζονται με την σκοπούς του Ιδρύματος.

ε) Στη στέγαση της βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου και στη συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή του υλικού τους, της ιστορίας του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και γενικότερα της δημοσιογραφίας.

          στ) Στη συνεργασία του Ιδρύματος με Α.Ε.Ι. και αντίστοιχα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που θα αποβλέπουν σε συναφείς σκοπούς.

η) Στην οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους απασχολούμενους στον τύπο (δημοσιογράφους, υπαλλήλους, τεχνικούς κ.λπ.), γραπτό και ηλεκτρονικό, κατοίκους των χωρών της βαλκανικής.

 

Άρθρο 3

Περιουσία – Πόροι.

 

            1. Την περιουσία του Ιδρύματος, αποτελεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) που θα εισφέρει η ιδρύτρια Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

            2. Οι πόροι του Ιδρύματος είναι οι καθαρές εισπράξεις που θα προέρχονται από την εν γένει δραστηριότητά του, από εισφορές, συνδρομές ή επιχορηγήσεις καθώς και από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.

            3. Όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, προσφέρουν προς το Ίδρυμα, καταβάλουν προς αυτό τακτική συνδρομή ή αναλαμβάνουν την οικονομική κάλυψη συγκεκριμένων κοινωφελών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ιδρύματος, συμπαρίστανται κατά οποιονδήποτε τρόπο στις προσπάθειες που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του, απολαμβάνουν πλεονεκτήματα ή τίτλους (π.χ. «Φίλος του Ιδρύματος», «Δωρητής», «Χορηγός», «Ευεργέτης» κ.λ.π.), που θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 4

Διοίκηση.

 

1. Το Ίδρυμα αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση, έστω και αν, για οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη του περιοριστούν σε πέντε (5). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του μπορεί να αυξηθούν σε ένδεκα (11).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποτελείται από:

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

β) Δύο (2) μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

γ) Πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται για μια διετία, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Τα υπό στοιχεία α) και β) μέλη ορίζονται από το Δ.Σ.

            3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

            4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι σε κάθε περίπτωση επανεκλέξιμα.

            5. Πρόεδρος και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Ιδρύματος.

            6. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/1939.

            7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η συνεδρίαση συγκαλείται πάντοτε έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.

            8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

            9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

            10. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

            11. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

            12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

 

            1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

            2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:

α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 β.Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α΄).

Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Ιδρύματος.

            Τέλος καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος.

            β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με την προϋπόθεση, όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.

            Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.

            γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών, φίλων και χορηγών του Ιδρύματος.

ε) Καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των «Φίλων», «Δωρητών», «Χορηγών» και «Ευεργετών» του Ιδρύματος, καθώς και τα πλεονεκτήματα που ο καθένας από αυτούς απολαμβάνει.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά από τα μέλη του ή από τα μη μέλη του επιτροπές, στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση ορισμένου έργου μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που θα παρέχει σ΄ αυτές. Οι επιτροπές αυτές, των οποίων η ονομασία και η σύνθεση ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν όργανα του Ιδρύματος, προεδρεύονται δε υποχρεωτικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αυτό ορίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

 

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Προέδρου.

 

            1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:

            α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο.

            β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.

            Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

            γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει.

            Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ΄ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι΄ αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

            δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

            ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος προς τρίτους.

         στ) Εκδίδει και υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

            ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.

 

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου.

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

 

 

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γραμματέα.

 

1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:

α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Ιδρύματος προς τρίτους.

β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.

δ) Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλειά τους.

2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του Ιδρύματος, εάν υπάρχει, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντα ο ίδιος.

            3. Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

 

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Ταμία.

 

  1. Ο Ταμίας του Ιδρύματος:

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.

β) Καταθέτει τα έσοδα του Ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

δ) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος.

ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος.

            2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διευθυντή.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος, εφόσον αυτός προσληφθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 2, περ. β:

α) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Ιδρύματος και προΐσταται του προσωπικού αυτού.

β) Μετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκτελεί τις αποφάσεις του.

γ) Τα προσόντα και το ύψος της αμοιβής του Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 11

Οικονομική διαχείριση.

 

            1. Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

            Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Π.Δ/τος έγκρισης της σύστασης του Ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του.

            2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α΄).

 

Άρθρο 12

Βιβλία και στοιχεία.

 

1. Το Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο-μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.8.1941 Καν. Δ/τος.

            ε) Βιβλίο-μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.

 στ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.

3. Όλα τα οικονομικά βιβλία θα πρέπει να τηρούνται κατά τρόπο που να είναι ευχερής και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των οικονομικών πράξεων των οργάνων.

 

Άρθρο 13

Τροποποίηση Οργανισμού.

 

            Ο Οργανισμός του Ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α.Ν. 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 

 

Άρθρο 14

Διάλυση του Ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού

 

1. Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.

            2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την διάλυσή του με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών του. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη η πλειοψηφία αυτή θα πρέπει να είναι επτά (7) μέλη.

            3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.) ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών.

 

Καταστατικό Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ