Καλοκαιρινές άδειες

3 Ιουνίου 2004
 
Ενόψει της θερινής περιόδου και της χορήγησης των κανονικών αδειών ανάπαυσης για το τρέχον έτος 2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ανακοινώνει τα εξής:

1. Ο δημοσιογράφος δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του, να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές σύμφωνα με την νέα διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3144/2003.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό ημερών αδείας που δικαιούται μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 10 μηνών, στον ίδιο εργοδότη.
2. Η διάρκεια της κανονικής άδειας ανάπαυσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά έτη υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.
3. Ο βασικός χρόνος της κανονικής άδειας ανάπαυσης, για τους δημοσιογράφους που εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς σ΄ αυτές να περιλαμβάνεται η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζομένου συστήματος της πενθήμερης εργασίας. Οι ημέρες αυτές άδειας επαυξάνονται κατά μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος συνολικής υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας πέραν από το δωδεκάμηνο και μέχρι που ο δημοσιογράφος να συμπληρώσει είκοσι δύο (22) συνολικά εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας ανάπαυσης.
4. Σε περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης (πρακτορεία ειδήσεων κ.λπ.) ο δικαιούμενος αριθμός ημερών αδείας με βάση την δωδεκάμηνη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη είναι είκοσι τέσσερις (24) (N. 3227/2004 άρθρο 13). Οι ημέρες αυτές αυξάνονται κατά μία ημέρα για κάθε επόμενο έτος εργασίας, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) εργάσιμων ημερών.
5. Μετά την συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, η ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης των δημοσιογράφων αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι που να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετησίας κανονικής άδειας.
 
6. Στις παραπάνω τριάντα μία (31) εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας ανάπαυσης των συντακτών περιλαμβάνονται και οι πέντε (5) συνολικά επιπλέον εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας, που καθιερώθηκαν με την ιδιωτική συμφωνία της 26/1/1989, κατά την οποία οι συντάκτες υποχρεούνται να αναπληρώνουν τους αδειούχους συναδέλφους χωρίς να δικαιούνται γι΄ αυτές επίδομα αναπλήρωσης.
7. Η κανονική άδεια ανάπαυσης πρέπει να χορηγείται ολόκληρη και μόνο κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτμησή της σε δύο, το πολύ, χρονικές περιόδους. Ειδικά, όμως, οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κανονικές άδειας που προβλέπει η ως άνω ιδιωτική συμφωνία, μπορούν να χορηγούνται είτε μαζί με τις υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας είτε χωριστά, ύστερα από συνεννόηση με την εφημερίδα στην οποία εργάζεται ο συντάκτης.
8. Οι αποδοχές των ημερών αδείας, οι οποίες είναι εκείνες που θα έπαιρνε ο δημοσιογράφος εάν εργαζόταν κατά τις ημέρες της άδειάς του, καθώς και το επίδομα αδείας, το οποίο είναι μισός μηνιαίος μισθός, προκαταβάλλονται στον συντάκτη κατά τον χρόνο που παίρνει την κανονική άδεια ανάπαυσής του, εκτός της περιπτώσεως που σύμφωνα με την νέα διάταξη παίρνει την άδειά του τμηματικά, οπότε το επίδομα άδειας θα το εισπράξει κατά την καταβολή στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης (συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου).
9. Όσοι δημοσιογράφοι αναπληρώνουν συνάδελφό τους που βρίσκεται σε κανονική άδεια ανάπαυσης, παίρνουν πρόσθετη αμοιβή για τις ημέρες αναπλήρωσης, η οποία υπολογίζεται με το βασικό μισθό και τα επιδόματα του αναπληρούντος.
10. Όλα τα πιο πάνω ισχύουν, τόσο για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στις εφημερίδες, όσο και για εκείνους που εργάζονται στο Υπουργείο Τύπου, στην Ε.Ρ.Τ., στο Α.Π.Ε., στα Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Ο.Τ.Α. κ.λπ.
Ειδικά όσον αφορά τους δημοσιογράφους της Ε.Ρ.Τ., το επίδομα αναπλήρωσης καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπει η από 30/5/1996 συμπληρωματική Σ. Σ. Εργασίας.
11. Για κάθε θέμα που θα δημιουργηθεί σχετικά με τις άδειες ανάπαυσης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνουν την Ένωση.
12. Συνιστάται στους συναδέλφους να υποβάλουν εγκαίρως γραπτή αίτηση χορήγησης της ετησίας κανονικής αδείας ανάπαυσής τους, στην οποία να αναγράφεται και ο χρόνος που θέλουν να την λάβουν, δεδομένου ότι κατά τον νόμο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια αυτή μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 
Facebook Twitter