Υποβολή δηλώσεων “Πόθεν Έσχες”

22 Μαΐου 2013

 

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), υποβολής πλήρων δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος. Η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος είναι η 30ή Ιουνίου 2013.

     Με την ευκαιρία αυτή σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινίσεις, για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών:

  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
  • Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2010, ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2010) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
  • Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2012 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση «πόθεν έσχες» και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2013).
  • Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστά ο καθένας τη δήλωση «Πόθεν Εσχες».
  • Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσης τους στις Ενώσεις τους και στην ΠΟΕΣΥ.
  • Η δήλωση «πόθεν έσχες» βάσει του νόμου 3932/10-3-2011 πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως τις 30/6/2013 στην:

Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Γ’ Μονάδα (Πειραιώς 207 & Αλκιφρόνος 92,  118 53, Αθήνα, τηλέφωνο 2103401950-51).

            Έντυπα μπορούν να προμηθευτούν οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr αλλά και από τη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ καθημερινά από 9 π.μ. έως 4 μ.μ.

 

 

Facebook Twitter