Εκλογές στην ΕΣΗΕΜ-Θ την Τρίτη 3 Ιουνίου

19 Μαΐου 2014

 

1. Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας, πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (τα άλλα τέσσερα μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος θα προέλθουν από το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ που θα εκλεγεί) και Αντιπροσώπων στο 7ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.

2. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης, Στρ. Καλλάρη 5, από τις 10.00 έως τις 17.00.

3. Όλες οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 15.00 της Τετάρτης 28 Μαΐου 2014.

4. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός, οπότε γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές για το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας και για τα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι σε αριθμό σταυρών για το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι πέντε (5) πρώτοι για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας και οι πέντε (5) πρώτοι για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος.

5. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιέχει τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες λογίζονται η κάθε μία σαν ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Δεν είναι υποχρεωτικό ένας συνδυασμός να περιλαμβάνει υποψηφίους για όλα τα όργανα. Δηλαδή εάν υποτεθεί ότι έχουν κατατεθεί δύο (2) συνδυασμοί, εκ των οποίων ο ένας συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άλλος μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λοιποί υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την  Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται ανεξάρτητοι και ο καθένας τους αποτελεί ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι δε εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

6. Το Καταστατικό της Ένωσης δεν διευκρινίζει ποιος θεωρείται συνδυασμός σ’ ότι αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατά συνέπεια κάθε ψηφοδέλτιο που έχει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και φέρει διακριτικό τίτλο θεωρείται συνδυασμός. Εξυπακούεται ότι ένας συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους για όλα τα όργανα, δηλαδή το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος συνδυασμός για κανένα από τα όργανα ή για ορισμένα από αυτά (π.χ. μπορεί να υπάρξουν συνδυασμοί μόνο για το ΔΣ ή μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε όλοι οι υποψήφιοι για κάθε όργανο ή για αυτά που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, μπαίνουν σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που θα πάρουν.

7. Στις εκλογές παίρνουν μέρος είτε ως υποψήφιοι, είτε ως εκλογείς μόνο τα τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν πέντε (5) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Οι υποψήφιοι για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας πρέπει να έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.

Υποψήφιοι για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος μπορούν να είναι όλα τα τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

8. Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο εννέα (9) μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) μέλη, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη, για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη, για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας πέντε (5) μέλη και για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος πέντε (5) μέλη.

9. Οι σταυροί προτίμησης που τίθενται στο ψηφοδέλτιο, μπορούν να είναι τόσοι, όσα και τα μέλη του οργάνου για το οποίο γίνονται οι εκλογές.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ για την ΠΟΕΣΥ

Εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) θα γίνουν την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, από τις 10.00 έως τις 17.00 στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5).

Οι υποψηφιότητες για τους αντιπροσώπους για την ΠΟΕΣΥ θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 15.00 της Τετάρτης 28 Μαΐου 2014.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για την ΠΟΕΣΥ γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 υποψήφιους. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες θεωρούνται ως ανεξάρτητες και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Στις εκλογές παίρνουν μέρος είτε ως υποψήφιοι είτε ως εκλογείς μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

Υποψηφιότητα για αντιπρόσωπος στην ΠΟΕΣΥ μπορεί να υποβάλει κάθε τακτικό μέλος. Για κάθε 25 ψηφοφόρους εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. 

Facebook Twitter