Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

3 Απριλίου 2003

 

Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/10-7-1996), υποβολής πλήρων δηλώσεων “πόθεν έσχες”, της οποίας η προθεσμία παρατείνεται και για φέτος έως τις 30 Ιουνίου του 2003.

Για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2000, ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2000) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2002. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2002 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση “πόθεν έσχες” και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2003).
Σημειώνεται ότι οι δημοσιογράφοι των Ενώσεων, μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, δεν υποχρεούνται στην υποβολή αντιγράφων της δήλωσης στις Ενώσεις τους και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών.
Η δήλωση “πόθεν έσχες” βάσει του νόμου 2429/1996 πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως την 30ήν Ιουνίου 2003 στον: Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (αρμόδιο δηλώσεων “πόθεν έσχες”), Άρειος Πάγος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10 Αθήνα.
Για έντυπα και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter