Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΕΣΗΕΜ-Θ

6 Μαΐου 2019

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέματα:

1. Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ΕΣΗΕΜ-Θ
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απολογισμός χρήσης 2018. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2019.
5. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
6. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

 

Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 156 από τα 241 οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

 

Για το θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης ψήφισαν: 144. Βρέθηκαν στην κάλπη 144 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 142. Άκυρα: 2.

Για τα θέματα 2-6 της Ημερήσιας Διάταξης: ψήφισαν:144. Βρέθηκαν στην κάλπη 144 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 143. Άκυρο 1.

 

Κατά τη διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

  1. Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ΕΣΗΕΜ-Θ

Ψήφοι: Ναι: 109, Όχι: 25, Λευκά: 8.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, η τροποποίησή του πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 των παρόντων στη ΓΣ μελών, συνεπώς,  με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα η τροποποίηση του Καταστατικού δεν εγκρίνεται.

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφοι: Ναι: 115, Όχι: 18, Λευκά: 6.

  1. Απολογισμός χρήσης 2018. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Ψήφοι: Ναι: 114, Όχι: 19, Λευκά: 2.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2019.

Ψήφοι: Ναι: 113, Όχι: 16, Λευκά: 4.

  1. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

Ψήφοι: Ναι: 123, Όχι: 10, Λευκά: 5.

  1. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Ψήφοι: Ναι: 124, Όχι: 10, Λευκά: 4.

 

H Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter