Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

8 Ιουνίου 2004
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 19 Μαΐου 2004 και συνεδρίασε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Καταστατικού που έγιναν για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας.

Από τα πεντακόσια ογδόντα δύο (582) τακτικά μέλη ψήφισαν τετρακόσια ενενήντα ένα (491).
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ― ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ψήφισαν τετρακόσια ενενήντα (490).
Βρέθηκαν: έγκυρα τετρακόσια εξήντα εννέα (469), άκυρα οκτώ (8) και λευκά δεκατρία (13).
Β. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ψήφισαν τετρακόσια ενενήντα ένα (491).
Βρέθηκαν: έγκυρα τετρακόσια εβδομήντα ένα (471), άκυρα είκοσι (20) και λευκά μηδέν (0).
Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ψήφισαν τετρακόσια ενενήντα ένα (491).
Βρέθηκαν: έγκυρα τετρακόσια εβδομήντα ένα (471), άκυρα είκοσι (20) και λευκά μηδέν (0).
Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ψήφισαν τετρακόσια ενενήντα ένα (491).
Βρέθηκαν: έγκυρα τετρακόσια εβδομήντα ένα (471), άκυρα είκοσι (20) και λευκά μηδέν (0).
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
Συνδυασμός “Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσιογράφων”, δέκα εννέα (19) ψήφους και δεν καταλαμβάνει έδρα.
Συνδυασμός “Δημοσιογραφική Ενότητα”, εκατόν ενενήντα δύο ψήφους (192) ψήφους και καταλαμβάνει τέσσερις (4) έδρες.
Συνδυασμός “Δημοσιογράφοι Τώρα”, εκατόν ογδόντα δύο (182) ψήφους και καταλαμβάνει τέσσερις (4) έδρες.
Συνδυασμός “Προοπτική”, εξήντα επτά (67) ψήφους και καταλαμβάνει μία (1) έδρα.
Η ανεξάρτητη Άννα Ανανιάδου, εννέα (9) ψήφους και δεν καταλαμβάνει έδρα.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
Συνδυασμός “Δημοσιογραφική Ενότητα”, εκατόν ενενήντα δύο ψήφους (192) ψήφους και καταλαμβάνει δύο (2) έδρες.
Συνδυασμός “Δημοσιογράφοι Τώρα”, εκατόν ογδόντα δύο (182) ψήφους και καταλαμβάνει μία (1) έδρα.
Συνδυασμός “Προοπτική”, εξήντα επτά ψήφους (67) ψήφους και δεν καταλαμβάνει έδρα.
 
Έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
“Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσιογράφων”   Ψήφοι δέκα εννέα (19)
1.     Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη   οκτώ
2.     Λουκοβίκας Μιχαήλ του Ιωάννη   οκτώ
3.     Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου   δεκαέξι
4.     Μπίκας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος     δεκαεννέα
5.     Παπαδράγκα Ευαγγελία του Δημητρίου επτά
6.     Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστέριου       έξι
7.     Φουντουκίδης Φωκίων του Γεωργίου     οκτώ
 
Από το συνδυασμό “Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσιογράφων” δεν εκλέγεται κανείς.
 
Δημοσιογραφική Ενότητα         Ψήφοι εκατόν ενενήντα δύο (192)
1        Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου        εκατόν τριάντα τρεις         (133)
2        Γουσίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου εκατόν σαράντα τρεις       (143)
3        Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου τριάντα τέσσερις     (34)
4        Δραγώγιας Δημήτριος του Εμμανουήλ    πενήντα τέσσερις    (54)
5        Καραπαναγιωτίδου Σημέλα (Μελίνα) του Ανέστη        σαράντα οκτώ        (48)
6        Καρδάκου Μαρία του Δημητρίου πενήντα εννέα        (59)
7        Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη        εξήντα δύο  (62)
8        Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη    εκατόν δεκατρείς    (113)
9        Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου      τριάντα επτά          (37)
10      Πλήκα Μαρία του Αναστασίου     σαράντα εννέα        (49)
11      Ρεπανάς Σταύρος του Ρήγα         εξήντα τέσσερις      (64)
12      Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη ογδόντα τέσσερις    (84)
13      Χατζηεμμανουήλ Μαρία – Μάρνη του Δημητρίου         πενήντα δύο           (52)
 
Από το συνδυασμό “Δημοσιογραφική Ενότητα” εκλέγονται οι:
  1. Γουσίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
  2. Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου
  3. Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη
  4. Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη.
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
 “Δημοσιογράφοι Τώρα”         Ψήφοι εκατόν ογδόντα δύο (182)
 
1.         Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου           εκατόν πενήντα οκτώ (158)
2.         Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία            πενήντα επτά   (57)
3.         Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη            εξήντα έξι        (66)
4.         Βεγίρη Βασιλική του Δημητρίου         είκοσι μία        (21)
5.         Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ιωάννη     ενενήντα εννέα            (99)
6.         Ιωαννίδου Δέσποινα του Θεοδώρου σαράντα εννέα (49)
7.         Κακουσόγλου Μερκούριος του Κυριάκου     τριάντα τρεις   (33)
8.         Καμήλαλης Ιωάννης του Αθανασίου τριάντα μία      (31)
9.         Κάστιας Θωμάς του Δημητρίου         τριάντα εννέα (39)
10.       Κυρόπουλος Σωτήριος του Κύρου     τριάντα τέσσερις         (34)
11.       Μούλκας Γεώργιος του Αριστοτέλη τριάντα τέσσερις         (34)
12.       Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους         είκοσι έξι         (26)
13.       Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεοδώρου εβδομήντα πέντε         (75)
14.       Τραπεζανίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου   σαράντα οκτώ (48)
15.       Τσίμπας Θωμάς του Ιωάννη   πενήντα έξι      (56)
16.       Χατζηδημητρίου Νίκη του Κωνσταντίνου      σαράντα δύο    (42)
 
Από τον συνδυασμό “Δημοσιογράφοι Τώρα” εκλέγονται οι:
  1. Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου
  2. Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ιωάννη
  3. Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεοδώρου
  4. Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
 “Προοπτική”   Ψήφοι εξήντα επτά (67)
 
1.         Βήττας Χρήστος του Δημητρίου         είκοσι (20)
2.         Ηλιάδης Νικόλαος του Παναγιώτη     είκοσι (20)
3.         Καραμητρούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου        δεκαοκτώ        (18)
4.         Καραούλη Μαρία του Γεωργίου         είκοσι τρεις     (23)
5.         Κώστογλου Ξάνθος του Κωνσταντίνου         δεκαεννέα       (19)
6.         Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου        σαράντα έξι     (46)
7.         Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου      είκοσι εννέα    (29)
8.         Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου είκοσι τέσσερις           (24)
9.         Σταματόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου    δεκαοκτώ        (19)
10.       Τελίδης Χρήστος του Αγγέλου           είκοσι εννέα    (29)
11.       Φωκιανίδης Αναστάσιος του Στυλιανού         σαράντα τέσσερις       (44)
 
Από τον συνδυασμό “Προοπτική” εκλέγεται ο:
1. Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου
 
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
Η ανεξάρτητη Ανανιάδου Άννα του Χρήστου Ψήφοι εννέα (9), δεν εκλέγεται.
 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
 
Συνδυασμός “Δημοσιογραφική Ενότητα”       Ψήφοι εκατόν ενενήντα δύο (192)
 
1. Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους       πενήντα           (50)
2. Σαββίδου Άννα – Μαρία του Θεοδώρου    είκοσι έξι         (26)
3. Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου      πενήντα οκτώ (58)
 
Από το ψηφοδέλτιο “Δημοσιογραφική Ενότητα” εκλέγονται οι:
  1. Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου
  2. Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους
 Συνδυασμός “Δημοσιογράφοι Τώρα”            Ψήφοι εκατόν ογδόντα δύο (182)
 
1.      Πλακίδας Ελευθέριος του Ευσταθίου σαράντα οκτώ (48)
2.      Τσοχλιάς Παναγιώτης του Γεωργίου τριάντα πέντε   (35)
 
Από το ψηφοδέλτιο “Δημοσιογράφοι Τώρα” εκλέγεται ο Πλακίδας Ελευθέριος του Ευσταθίου.
 
Συνδυασμός “Προοπτική”       Ψήφοι εξήντα επτά (67)
 
1. Φιλίδης Κωνσταντίνος του Σόλωνα           είκοσι εννέα    (29)
2. Φωτοπούλου Αγγέλα του Σπυρίδωνος       είκοσι έξι         (26) 
 
Από το ψηφοδέλτιο “Προοπτική” δεν εκλέγεται κανείς.
 
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:
 
Ψήφοι
1.     Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου   ενενήντα επτά        (97)
2.     Λώραμ Κάρολος του Στάνλεϋ      ενενήντα τρεις        (93)
3.     Μαρίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη εκατόν σαράντα      (140)
4.     Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ εκατόν είκοσι μία    (121)
5.     Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου     εκατόν τριάντα έξι (136)
 
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:
 
1.Μαρίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
2. Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3. Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ
 
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:
 
Ψήφοι
1.     Βολωνάκης Νικόλαος του Γεωργίου       εκατόν σαράντα πέντε       (145)
2.     Βουτσικάκης Αναστάσιος του Θεοδώρου         εβδομήντα τρεις     (73)
3.     Θεοδωρίδης Δημήτριος του Μενελάου   εβδομήντα    (70)
4.     Καραγιαννίδης Ευκλείδης του Μιχαήλ     ογδόντα τρεις         (83)
5.     Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου          εκατόν τρεις (103)
6.     Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου         εκατόν σαράντα τρεις       (143)
 
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται οι :
 
1. Βολωνάκης Νικόλαος του Γεωργίου
2. Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου
3. Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου
 
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:
 
Ψήφοι
1.     Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη εκατόν είκοσι τρεις (123)
2.     Δημαράς Νικόλαος του Θεοδώρου         εκατόν εξήντα        (160)
3.     Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου εκατόν σαράντα έξι (146)
4.     Ιωαννίδης Θεόδωρος του Αχιλλέα         εκατόν δεκατρείς    (113)
5.     Καϊσερλίδης Ιορδάνης του Τρύφωνα      εξήντα μία    (61)
6.     Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννη εκατόν είκοσι τέσσερις      (124)
7.     Χρυσάφης Ιωάννης του Ευριπίδη εβδομήντα έξι         (76)
 
Για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας εκλέγονται οι:
 
1.Δημαράς Νικόλαος του Θεοδώρου
2. Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου
3. Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη
5. Ιωαννίδης Θεόδωρος του Αχιλλέα
 
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
Facebook Twitter