Αποφάσεις Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

12 Φεβρουαρίου 2014

 

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αποφάσισε την επιβολή της ποινής της προσωρινής διαγραφής οχτώ (8) μηνών στον συνάδελφο Τραϊανό Χατζηδημητρίου για παράβαση του άρθρου 7 παρ. β’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και παρέπεμψε τον συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής βάσει του άρθρου 9, παρ. 3 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν έκδοσης της από 22-1-2014 απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε στον Τραϊανό Χατζηδημητρίου η ποινή της προσωρινής διαγραφής 8 μηνών και λαμβανομένων υπόψιν των αποφάσεων στις 30-7-2012 και στις 28-2-2013 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά το διάστημα από 30-7-2012 έως 22-1-2014, ήτοι σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών, ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου διαγράφηκε 3 φορές με την ποινή της προσωρινής διαγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 5-2-2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την οριστική διαγραφή του από τα μητρώα μελών, κάνοντας χρήση της παραγράφου 3, του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ. Η ανωτέρω απόφαση εξεδόθη λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας των επαναλαμβανόμενων πειθαρχικών αδικημάτων του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

 

Facebook Twitter