Αναζήτηση εκπαιδευτών για σεμινάρια επιμόρφωσης

5 Μαρτίου 2014

Η ΕΣΗΕΜ-Θ, ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση» που υλοποιεί την Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 23 «Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζοντίων προσόντων πριν την πρόσληψη στην πνευματική καλλιέργεια».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση» με Συντονιστή Εταίρο το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ, υλοποιεί την Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς αντικειμένου με τις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων, όπως αποτυπώνονται στην αναλυτική ανακοίνωση που επισυνάπτεται. Η εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης έως τις 11/03/2014 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες, πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν την κ. Πεκλάρη στο τηλ. 2310243575 κατά τις ώρες 10:00-16:00.

Στην επισυναπτόμενη αναλυτική ανακοίνωση αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή φακέλων των ενδιαφερομένων.

 

 

Facebook Twitter