Ανακοίνωση για τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2004

25 Μαΐου 2004
 
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαΐου 2004, που ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας.

2. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης, Στρ. Καλλάρη 5, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2004 και ώρα 10.00 έως 15.00, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3. του Καταστατικού της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
3. Όλες οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 15.00 της 1ης Ιουνίου 2004.
4. Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής εκτός αν δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός οπότε γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές για το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι σε αριθμό σταυρών για το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και οι πέντε (5) πρώτοι για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας.
5. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιέχει τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες λογίζονται η κάθε μία σαν ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Δεν είναι υποχρεωτικό ένας συνδυασμός να περιλαμβάνει υποψηφίους για όλα τα όργανα. Δηλαδή εάν υποτεθεί ότι έχουν κατατεθεί δύο (2) συνδυασμοί εκ των οποίων ο ένας συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άλλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λοιποί υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται ανεξάρτητοι και ο καθένας τους αποτελεί ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι δε εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
6. Το Καταστατικό της Ένωσης δεν διευκρινίζει ποιος θεωρείται συνδυασμός σ’ ότι αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατά συνέπεια κάθε ψηφοδέλτιο που έχει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και φέρει διακριτικό τίτλο θεωρείται συνδυασμός. Εξυπακούεται ότι ένας συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους για όλα τα όργανα. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος συνδυασμός για κανένα από τα όργανα ή για ορισμένα από αυτά (π.χ. μπορεί να υπάρξουν συνδυασμοί μόνο για το Δ.Σ. ή μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε όλοι οι υποψήφιοι για κάθε όργανο ή για αυτά που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, μπαίνουν σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που θα πάρουν.
7. Στις εκλογές παίρνουν μέρος είτε ως υποψήφιοι, είτε ως εκλογείς μόνο τα τακτικά μέλη.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.
Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.
Οι υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν πέντε (5) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.
Οι υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.
Οι υποψήφιοι για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας πρέπει να έχουν δέκα πέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη.
8. Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο εννέα (9) μέλη, για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) μέλη, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη, για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τρία (3) μέλη και για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας πέντε (5) μέλη.
9. Οι σταυροί προτίμησης που τίθενται στο ψηφοδέλτιο, μπορούν να είναι τόσοι, όσα και τα μέλη του οργάνου για το οποίο γίνονται οι εκλογές.
Η Εφορευτική Επιτροπή
Αθανασία Μπαχτσεβάνη             Όλγα Γκάλη           Βασίλειος Σολιόπουλος
 
Facebook Twitter