Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

30 Ιουλίου 2004
 
Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι στις 12 Αυγούστου 2004 λήγει η προθεσμία για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, μέχρι τέσσερα χρόνια κατά ανώτατο όριο, που δεν έχει καλυφθεί ασφαλιστικά στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή:
– Βεβαίωση του εργοδότη ή δικαστική απόφαση στην οποία να αναφέρεται ότι ο ασφαλισμένος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η διάρκεια της απασχόλησης, το είδος της εργασίας (συντάκτης) και η εφημερίδα στην οποία απασχολήθηκε.
– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να σημειώνεται: «το χρονικό διάστημα που ζητώ να μου αναγνωριστεί δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο ταμείο για κύρια σύνταξη».
– Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του οικείου Στρατολογικού Γραφείου (μόνο για άνδρες).
– Βεβαίωση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από την οποία να προκύπτει ασφάλιση πριν από 31-12-1992 (για όσους ασφαλίστηκαν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μετά την 1/1/1993).
Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν:
α). Όσοι έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992.
β). Όσοι δεν έχουν ασφαλιστεί για το διάστημα που ζητούν σε άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης.
γ). Όσοι απασχολήθηκαν σε εργοδότη του οποίου το προσωπικό ασφαλιζόταν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ κατά το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί η απασχόληση και μέχρι και τις 31.12.1998.
Δεν διατηρούν το δικαίωμα όσοι είχαν αναγνωρίσει προϋπηρεσία τεσσάρων ετών με προηγούμενες ρυθμίσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα απαιτούμενα έντυπα (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) και από τη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ.
 
Facebook Twitter