Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

4 Μαρτίου 2003

 

Λήγει οριστικά στις 12 Μαρτίου 2003 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης υπηρεσίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 3050/2002.

Προς ενημέρωση των συναδέλφων:

“ 1. Με την παρ. 7 άρθρου 11 ν. 3050/2002 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 4 ετών προϋπηρεσίας σε εργοδότες που το προσωπικό τους υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν μόνο οι δημοσιογράφοι που ήταν την 31/12/1992 ή μέχρι τότε ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν επίσης και όσοι μέχρι 23/3/1998 με προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν αναγνωρίσει χρόνο μικρότερο των 4 ετών. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που θα αναγνωρισθεί θα είναι όσο ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των 4 ετών.

2. Δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ο χρόνος α) της στρατιωτικής θητείας, β) της γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, γ) επιδότησης ανεργίας, δ) εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και ε) ο χρόνος για τον οποίο υπήρχε για την αυτή αιτία ασφάλιση σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης.

3. Οι αιτήσεις για την αναγνώριση θα πρέπει να κατατεθούν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι τις 12 Μαρτίου 2003. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι για το χρονικό διάστημα που ζητείται η αναγνώριση ο συντάκτης δεν ήταν ασφαλισμένος για την αυτή αιτία σε άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης.

4. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2874/2000 και απορρίφθηκαν από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση και νέα υπεύθυνη δήλωση.

Για την παραπάνω κατηγορία συντακτών, δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη, αλλά στη νέα αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι είναι κατατεθειμένη στο Ταμείο και στον ατομικό τους φάκελο. Εκτός και αν υπάρχει διαφοροποίηση στο χρονικό διάστημα της απασχόλησης οπότε απαιτείται νέα βεβαίωση του εργοδότη.

5. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στις συνολικές μικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα: 22,35 x 50 – 1.117,50 ΕΥΡΩ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα της αίτησης.

Η εξόφληση της οφειλής για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου, ενεργείται κατ΄ επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφ΄ άπαξ, είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης, επιβαρύνεται για κάθε 15ήμερο καθυστέρησης με πρόσθετο τέλος 1% του ποσού της δόσης.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης, πέραν του 6μήνου δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, εκείνος που αναλογεί στη μη καταβληθείσα δόση, έστω και αν καταβληθεί αυτή μετά των πρόσθετων τελών. ”

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter