Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

29 Μαρτίου 2004
 
Ανακοινώνεται στους συναδέλφους ότι με τον πρόσφατο ν. 3232/2004 παρέχεται εξάμηνη προθεσμία για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, μέχρι τέσσερα χρόνια κατά ανώτατο όριο, που δεν έχει καλυφθεί ασφαλιστικά στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Η προθεσμία λήγει στις 11/08/2004, οπότε μέχρι την ημερομηνία εκείνη πρέπει να έχει υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δηλαδή βεβαίωση του μέσου στο οποίο έχει απασχοληθεί ο αιτών χωρίς να ασφαλίζεται) ή αντίγραφο αγωγής που επιδιώκει την αναγνώριση του χρόνου αυτού.
Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν:
α). Όσοι έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992.
β). Όσοι δεν έχουν ασφαλιστεί για το διάστημα που ζητούν σε άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης.
γ). Όσοι απασχολήθηκαν σε εργοδότη που υπάγονταν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., όσον αφορά τις ειδικότητες που ασφαλίζει το Ταμείο, μέχρι και τις 31.12.1998.
Δεν διατηρούν το δικαίωμα όσοι είχαν αναγνωρίσει προϋπηρεσία τεσσάρων ετών με προηγούμενες ρυθμίσεις.
Με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό που έχει αναγνωρισθεί ως ασφαλιστέο στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπου υποβάλλεται η αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
 
Facebook Twitter