Αναγνώριση προϋπηρεσίας

22 Μαρτίου 2004
 
Ανακοινώνεται στους συναδέλφους ότι με τον πρόσφατο ν. 3232/2004 παρέχεται εξάμηνη προθεσμία για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, που δεν έχει καλυφθεί ασφαλιστικά στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

Η προθεσμία λήγει στις 11/08/2004 οπότε μέχρι την ημερομηνία εκείνη πρέπει να έχει υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δηλαδή βεβαίωση του μέσου στο οποίο έχει απασχοληθεί ο αιτών χωρίς να ασφαλίζεται) ή αντίγραφο αγωγής που επιδιώκει την αναγνώριση του χρόνου αυτού.
Ο χρόνος που μπορεί ν’ αναγνωριστεί πρέπει να ανάγεται στην πριν από την 31/12/1992 περίοδο.
 
Facebook Twitter