Άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

30 Σεπτεμβρίου 2009
 
Σχετικά με την άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27215/1068/10.9.2009 απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1994 τεύχος Β’) ισχύουν τα εξής:

 1. Για τους μισθωτούς, για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται:
α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 – 400  χιλιομέτρων άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401  χιλιομέτρων και άνω άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
2.  Οι παραπάνω ημέρες αδείας χορηγούνται μετ’ αποδοχών και δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter