ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΜ-Θ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Καρράς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΑΜΙΑΣ Μαρούλα Πλήκα
ΜΕΛΗ